Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie.
Przedmiotem projektu jest zespół przestrzenny targowiska na płycie Rynku w Janowie, któremu nadano umowną nazwę „Kramy Janowskie”. Zaprojektowany układ kompozycji stanowić będzie zespół składający się z pergoli handlowej z zadaszeniami części stanowisk handlowych, altany ekspozycyjno – handlowej z toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk służących sprzedaży bezpośrednio z samochodów z parkingu. W zakresie formy obiektów handlowych wprowadzony został od strony wschodniej zespół zadaszonych 14 modułów handlowych. Zaprojektowano kontynuację modułów również od strony północnej jako trakt posadzkowy. Łącznie od strony wschodniej zaproponowano dwa zespoły po siedem zadaszonych modułów z rozsunięciem na osi widokowej wschodniej . Zaprojektowano łącznie 14 modułów stoisk zadaszonych z sześcioma w altanie oraz 14 modułów niezadaszonych w paśmie posadzkowym pasażu północnego. Każde z miejsc przeznaczone na stanowisko handlowe będzie zapisane w rysunku posadzki dekorem – dekoracyjnym polem , na którym umieszczona będzie numeracja poszczególnego miejsca handlowego. Projekt obejmuje kompozycję przestrzenną umożliwiającą pozyskanie łącznie 34 jednostek handlowych : w tym:
-14 stoisk zadaszonych w strukturze ażurowej pergoli : 14 modułów x 3,0mx 3,0m
-5 stoisk obrzeżnych zadaszonych w altanie handlowej : 5 stoisk x ok.9,0m2
-1 centralne miejsce ekspozycyjne w altanie ok. 10,0m2
-14 stoisk otwartych :14 modułów x3,0m x 3,0m
W zespole targowiska zaprojektowano łącznie 50 stanowisk postojowych w tym obsługi:
-14 stanowisk z możliwością handlu bezpośrednio z samochodu z parkingu (strona północna)
Na rzucie altany handlowej opartym na ośmioboku foremnym usytuowano również dwa ustępy : damski i męski z dostosowaniem każdego z nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W odniesieniu do nawierzchni zaproponowano podziały modularne z kostki granitowej z wypełnieniem wyznaczonych pół modularnych z kostki betonowej z kolorystycznym akcentem w środku modułu. Jednocześnie wprowadzono panele fotowoltaiczne na południowych daszkach 2x 7 sztuk na strukturze wschodniej ,w układzie poziomym pojedyncze panele 200cm x 100cm po jednym na każdej z południowych połaci zadaszenia pergoli. Kąt nachylenia panela 30 stopni będzie taki sam jak dachu. Panel zamontowany będzie na osi symetrii daszku pokrytego gontem bitumicznym. Długość okapu poszczególnego daszku wynosić będzie 450 cm i pozostanie po zamontowaniu po ok.75 cm widocznego dachu z każdej ze stron. Zastosowane panele pozyskają energię ok. 4 KW i umożliwią oświetlenie modułów przewidzianych na stoiska handlowe tak w czasie funkcjonowania targu jak i w czasie wykorzystania rekreacyjnego. Dla każdego stanowiska handlowego pod zadaszeniem przewidziano zainstalowanie oświetlenie oraz gniazda wtykowego 230V. Oświetlenie za pomocą opraw kinkietowych, wyposażonych w źródła LED, w kształcie walca. Oświetlenie stanowisk handlowych pełniło będzie jednocześnie funkcję oświetlenia pasażu pieszego przed stanowiskami handlowymi. W ramach projektu przewiduje się montaż: ławek rekreacyjnych, koszy na śmieci, gazonów kwietnikowych, stojaków na rowery oraz 14 kpl. stołów i ław.
Uwaga: Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym zawiera się w strefie obserwacji archeologicznych – rejonie występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uzyskaniu pozwolenia na badania archeologiczne (w formie nadzoru).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty.
Zadanie będzie współfinansowane w ramach operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego PROW na lata 2014-2020
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Częstochowska 1
Janów 42-253
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Janów
Częstochowska 1
Janów 42-253
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.