Przegląd i naprawa ekspresu do kawy Jura Impressa Z7

» Opis zapytania

Konieczność wykonania usługi przeglądu i konserwacji ekspresu do kawy firmy JURA użytkowanego w budynku Biura Zarządu CBJ w Lubinie. Wymagana wizja lokalna.

Oferta powinna zawierać:
termin ważności oferty (minimum 30 dni),
cenę za usługę lub roboczogodzinę
(netto),

wymagania płatności: przelew, 60 dni od dnia wpływu faktury*,
termin realizacji,
warunki gwarancji,


Warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się