Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą stacji zgazowania tlenu oraz butli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą stacji zgazowania tlenu ciekłego tj. zbiornika tlenowego z urządzeniami oraz butli, zwanych dalej "towarem" lub „urządzeniem/stacją”.
2. Wykonawca powinien dostarczyć urządzenia/butli do tlenowni Zamawiającego w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25.
3. Zbiornik tlenowy powinien być stojący kriogeniczny o pojemności nie mniejszej niż 6,2 m3, o wymiarach podstawy: 3,5 m x 3,5 m (wymiary obecnego fundamentu, zbiornik musi być do niego dopasowany).
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały spełniają wymagania atestów i wymogi przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia. Przy pierwszej dostawie danego asortymentu towaru Wykonawca dostarcza stosowne atesty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych itp.
5. Wykonawca powinien gwarantować, że dostarczany gaz spełnia normy dla gazów medycznych oraz jest zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej.
6. Wykonawca powinien własnym staraniem rozładować dostarczane i załadować zabierane butle, palety lub zbiorniki kriogeniczne.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki spowodowane nieterminową dostawą zamówionych gazów.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SIWZ i w Załączniku nr 6 do SIWZ.
9. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ jest integralną częścią SIWZ i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się