Przetarg nieograniczony nr 23/PN/18 na dostawę artykułów higienicznych oraz środków myjących

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych oraz środków myjących dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
3. Zamówiony towar winien być dostarczony do pomieszczeń Magazynu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 8.00-14.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia „typu” lub wskazano nazwę własną produktu, oznacza to iż Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub wyższych jak w zestawieniu parametrów i warunków wymaganych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Wskazane marki lub nazwy producenta określają klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Modele wzorcowe stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na dozowniki w całym okresie trwania umowy dotyczy pakietu nr 2 poz. 4.
6. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.
7. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się