Pielęgnacja zieleni w KGHM Polska Miedź S. A. O/COPI w Polkowicach i w Lubinie

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest pielęgnacja zieleni w KGHM Polska Miedź S. A. O/COPI
w Polkowicach i Lubinie

I. Zakres prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych:
• grabienie trawników wraz wertykulacją mechaniczną (wiosna, jesień)
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych co najmniej raz na dwa tygodnie
• nawożenie wszystkich założonych trawników za pomocą nawozu którego NPK będzie powyżej 10 % w całkowitym składzie nawozu
• rozsypanie rozrzutnikiem do nawozów Dolomitu ze względu na występujący
mech na trawnikach (wiosna, jesień)
• nawożenie wszystkich roślin nawozami mineralnymi i organicznymi
• oprysk grzybobójczy
• przycięcie roślin (trawy , byliny)
• uzupełnienie ubytków na rabatach kamieniem ozdobnym (wiosna, jesień)
• wymiana roślin obumarłych
• pielenie chwastów
• cięcie i formowanie w celu zachowania indywidualnego charakteru krzewów
• wywóz, kompostowanie i zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania prac
• wszystkie środki użyte do wykonywania przedmiotowych prac powinny posiadać stosowne atesty do użytkowania na terenie RP
II. Wymagania
• Do realizacja zadania zamawiający przewiduje minimalnie 4 osoby w tym co najmniej jedna powinna posiadać wyższe kierunkowe - tożsame z zakresem prac obejmującym postępowanie ( magister rolnictwa lub ogrodnictwa ) Stanowiącym kierownika prac ( kopie uprawnień należy dołączyć do oferty )
• Wykaz co najmniej 3 prac obejmujących swoim zakresem przedmiotowe postępowanie wykonanych z należytą dokładnością i starannością z ostatnich dwóch lat wraz ze wskazaniem miejsc realizacji oraz osoby kontaktowej ( imię i nazwisko - numer telefonu ) celem potwierdzenia wyżej wymienionego
• Obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, ważną w okresie objętym postępowaniem. W przypadku gdy polisa ma, krótszą ważność oświadczenie o zawarciu polisy na cały okres trwania zadania.
• Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami ZUS I US.
• Czas reakcji w przypadkach nagłych nie dłużej niż 48 godziny potwierdzonych od chwili przyjęcia zgłoszenia.
• Pracownicy wykonujący zadanie powinni być ubrani w sposób jednoznacznie rozróżniający się - odzież robocza w charakterystycznym zielonym kolorze.

III. Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotowego zadania
( wymagania minimalne ) :
• wertykulator mechaniczny
• wertykulator ręczny
• aerator
• siewnik do rozsypywania nawozu
• opryskiwacz mechaniczny
• opryskiwacz ręczny
• nożyce mechaniczne
• drobne narzędzia do wykonania przedmiotowych prac
• samochód ze skrzynią ładunkową bądź inny środek transportu do wywozu odpadów
IV. Wykaz roślin
• Juniperus communis
• Euonymus europaeus
• Thuja Smaragd
• Cortaderia selloana
• Buxus sempervierens
• Carpinus betulus
• Cotoneaster horizontalis
• Juniperus squamata
• Abies alba
• Pyracantha cocinnea
• Soiraea japonica
• Juniper variegatta
• Tujopsis dolaprata
• Carpinus betulus
• Juniperus scopulorus

V. Zestawienie powierzchni terenów zielonych

• 2500 m2 – tereny zielone - rejon Polkowice ul. Kopalniana 1C,
• 592 m2 – tereny zielone – rejon Lubin DC ul. M. Skłodowskiej – Curie 45B

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty

Umowa zawarta na okres 36 miesięcy

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w nin. umowie.
- Wykonawca udziela gwarancji na dokonane nasadzenia na okres 1 roku.
- Gwarancja na roślinność obejmuje jedynie okres wegetacyjny – na wykonawcy ciąży obowiązek wymiany sadzonek i krzewów, które się nie przyjęły.
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego
- Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się