Przeprowadzenie okresowej kontroli pięcioletniej oraz rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych Wojskowej Akademii Technicznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Wojskowej Akademii Technicznej
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i zawartości opracowań.
1) Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego należy przeprowadzić zgodnie z:
a) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm. art. 62,
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.),
c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późn. zm.);
2)Szczegółowe wymagania odnośnie sporządzania protokołów kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej zostały zawarte w załączniku nr 3 do Umowy (Kryteria oceny stanu technicznego) i w załączniku nr 2 do Umowy ( Wzór protokołu rocznego i pięcioletniego);
3)Protokół kontroli okresowej rocznej powinien zawierać ocenę stanu technicznego obiektu, określenie zużycia i uszkodzeń wytypowanych elementów budynku, których stan techniczny może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, ustalenie stopnia pilności sugerowanych prac do wykonania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji;
4)Protokół z kontroli pięcioletniej powinien zawierać ocenę stanu technicznego obiektu, określenie stopnia zużycia i uszkodzeń wszystkich elementów budynku i urządzeń budowlanych, estetykę budynku i jego otoczenia, ustalenie stopnia pilności koniecznych do wykonania prac wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. Zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych;
5)Przy określaniu stanu technicznego elementów obiektu budowlanego oraz stopnia pilności wykonania robót budowlanych wymagane jest posługiwanie się kryteriami oceny stanu technicznego od 5 do 1 i stopniami pilności od I do IV zawartymi w zał. nr 3 do Umowy;
6)Protokoły z kontroli należy opracować w 3 egzemplarzach dla każdego obiektu oddzielnie, spiętych w skoroszyty wraz z wykazem protokołów i zapisem cyfrowym. Do protokołów z kontroli należy dołączyć dokumentację fotograficzną dokumentującą stan techniczny obiektu;
7)Protokoły w formie pisemnej i elektronicznej Wykonawca przekaże do Działu Utrzymania Nieruchomości wraz z dołączonym spisem przekazanych protokołów.
8)Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia wymaganych przepisami prawa stosownych uprawnień osób wykonujących przedmiot zamówienia;
9)Kontrole powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z Art. 62 ust 4,5 i 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1623 z późn. zm. art. 62

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się