„Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Parczew w okresie sierpień– grudzień 2018 roku”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Parczew w okresie sierpień – grudzień 2018 roku.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy informuje, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U.2017 poz.1769 z późn. zm.).
4. Do zadań Wykonawcy w zakresie usług opiekuńczych w szczególności należy:
a) zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
- utrzymywanie w czystości i porządku mieszkania czy domu osoby chorej i jej otoczenia,
- kupowanie, w miarę potrzeb, artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych, leków, itp.,
- przygotowywanie stosownych posiłków,
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarczego i sanitarnego,
- palenie w piecu (m.in. w kaflowym, c.o.);
b) świadczenie podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej, w szczególności:
- przesłanie łóżka,
- mycie i kąpanie podopiecznego
- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
c) pielęgnacja zalecana przez lekarza, w szczególności:
- rehabilitacja fizyczna
- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie
- wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem
5. W odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych zakres usług opiekuńczych określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)
6. Przewidywana maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych (zwykłych) w okresie wykonywania zamówienia wynosi 7413 godzin.
7. Przewidywana maksymalna ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wynosi 583 godzin.
8. Przewidywana maksymalna ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie wykonywania zamówienia wynosi 2575 godzin.
9. W związku z brakiem możności dokładnego określenia wielkości zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) ewentualnego zwiększenia liczby usługobiorców, w granicach kwoty jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od tej kwoty (przy uwzględnieniu ceny ofertowej 1 godziny usługi wybranego wykonawcy),
b) zmniejszenia z przyczyn obiektywnych liczby godzin usług lub osób objętych usługami.
10. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i wskazanej powyżej średniej liczby godzin usług.
11. Usługi będą świadczone przez 5 dni w tygodniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia również w soboty, niedziele i dni świąteczne.
12. Wykonawca będzie świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie indywidualnej dokumentacji wydawanej przez MOPS zawierającej:
a) imię i nazwisko klienta,
b) adres zamieszkania,
c) rodzaj przyznanych usług,
d) okres, na jaki przyznano usługi,
e) wymiar przyznanych usług,
f) odpłatność za usługi,
g) nr decyzji administracyjnej będącej podstawą przyznania usług.
13. Ze względu na dobro i potrzeby osób, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustnego (np. telefonicznego) i pisemnego (np.faksem, e-mailem) poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia lub przerwania realizacji usługi. Każde tego typu zdarzenie wymagać będzie sporządzenia stosownej dokumentacji w formie pisemnej.
14. Świadczenie usług odbywać się będzie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców na terenie Gminy Parczew, w godzinach od 8.00 - 22.00 przez 5 dni w tygodniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia również w soboty, niedziele i dni świąteczne.
15. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywać dane osób korzystających z usług w niezbędnym zakresie, w sposób określony w odrębnej umowie w/s Powierzenia Przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się