Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyrządzaniu i dostarczaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Narutowicza 4 a.
2. Usługa obejmuje przygotowanie, przyrządzanie i dostarczanie posiłków w stanie gotowym do spożycia w formie śniadań, obiadów dwudaniowych oraz kolacji, zgodnie z jadłospisem dekadowym przedstawionym raz na 10 dni kalendarzowych do akceptacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej lub Zastępcy Domu oraz pracownikowi wyznaczonemu do tego celu przez Zamawiającego działającej przy współudziale samorządu mieszkańców – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz.149 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
2a) Dekadowy jadłospis musi zawierać wyszczególnione diety, alergeny oraz gramaturę posiłków.
3. Szacunkowa ilość dziennych posiłków:
a) Śniadania – 58 / dziennie,
b) Obiady dwudaniowe – 58/ dziennie,
c) Kolacji – 58 /dziennie,
d) Dla wszystkich mieszkańców dodatek w postaci owocu lub jogurtu na przemian 58 szt.
e) Diety cukrzycowe otrzymają 5 posiłków ( drugie śniadanie + podwieczorek).
f) Przygotowane i wydzielone posiłki dla odpowiedniej ilości mieszkańców w naczyniach jednorazowych zabezpieczone w termicznych opakowaniach gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia na posiłki z uwagi na zmianę liczby mieszkańców korzystających, co nie skutkuje powstaniem żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety będzie zgłaszana telefonicznie przez Zamawiającego na bieżąco ( śniadanie, obiad, kolacja).
5. Szacunkowa łączna ilość osobodni składających się na przedmiot niniejszego zamówienia wynosi około 10.380 zł od 01 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r.
5 a) W przypadku zmniejszenia zamówienia z uwagi na zmianę liczby podopiecznych, nie skutkuje to powstaniem żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego,
w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za posiłki w ilości wskazanej w pkt. 5 lub odszkodowania z tytułu zamówienia mniejszej ilości posiłków.
6. W razie wystąpienia przypadków niepełnych diet ( m.in. przyjęcie nowego mieszkańca, ich powroty ze szpitala lub z urlopu w godzinach popołudniowych), przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi:
a) Śniadanie - 30 % wartości ceny jednostkowej usługi,
b) Obiad + posiłek dodatkowy - 45 % wartości ceny jednostkowej usługi,
c) Kolacja - 25 % wartości ceny jednostkowej usługi.
7. Wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca:
1) Kuchnia Wykonawcy musi spełniać wymogi higieniczno-sanitarne,
2) Samochód którym będą przewożone, posiłki musi być dostosowany do przewozu żywności oraz posiadać pozytywną opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
3) Codzienny dowóz posiłków, śniadań, obiadów i kolacji wraz z wniesieniem do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 4 a w Kostrzynie nad Odrą przez Wykonawcę na własny koszt w godzinach pomiędzy:
- Śniadanie 7.30 do 8.00
- Obiady 13.30 do 14.00
- Kolacja 17.30 do 18.00
8. Zamawiający zastrzega sobie, aby w/w posiłki nie były przywożone w jednym transporcie (obiad+ kolacja).
9. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania następujących diet:
a) dieta podstawowa,
b) dieta lekkostrawna,
c) dieta cukrzycowa,
d) dieta o zmiennej konsystencji np. miksy, kleik na żądanie Zamawiającego,
e) dieta bezmleczna.
10. Przewożenie śniadań, obiadów i kolacji w naczyniach jednorazowych i dodatkowo zabezpieczonych przed wylaniem w termosach gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) dla potraw serwowanych na gorąco: zupa, temperatura nie niższa niż 750C,
b) II danie temperatura nie niższa niż 650C,
c) surówki, sałatki od 4 do 100 C.
11. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tygodniowo do wykorzystania przez mieszkańców następujące produkty:
a) dżem- 4 szt.
b) konserwa- 2 szt.
c) pasztet- 2 szt.
d) miód- 1 szt.
12. Wykonawca co tydzień w niedziele zobowiązany jest dołączyć do każdej dostarczonej
do Domu Seniora porcji obiadowej deser w postaci ciasta (min.100 gram).
13. Przy realizacji żywienia zbiorowego należy brać pod uwagę wymagania sanitarno - higieniczne i jakość zdrowotną żywności, aby wyeliminować ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych.
14. Zamawiający wymaga aby surowe warzywa i owoce , które są surowcami
do przygotowania potrawy powinny być dokładnie myte w wodzie przed połączeniem z innymi składnikami posiłku.
15. Posiłki przygotowywać zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, podawane regularnie i atrakcyjne pod względem organoleptycznym, planowane pod kontem żywieniowej grupy wiekowej, wykorzystywania produktów sezonowych, sposobu ich przyrządzania i możliwości techniczno - organizacyjnych przewożonych posiłków.
16. Posiłki śniadaniowe, obiadowe i kolacje w przeciągu jednego tygodnia nie mogą się powtarzać.
17. Uwzględnić odpowiedni dobór produktów spożywczych również pod względem barw, smaku i zapachu, jak najszerzej należy korzystać z kontrastu barw i smaku.
18. W planowaniu jadłospisu należy uwzględniać pory roku, tak, aby posiłki wysoko energetyczne i tłuste nie były podawane w czasie upałów.
19. Należy dbać nie tylko o urozmaicenie pod względem doboru produktów, lecz także sposobu ich przyrządzania.
20. Posiłki należy przygotowywać codziennie na bieżąco ze świeżych, naturalnych i sezonowych produktów wysokiej jakości (niemrożonych).
21. Niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków z koncentratów obiadowych w proszku oraz konserw.
22. Śniadania codziennie powinny składać się z zupy mlecznej, dla diet bezmlecznych- zamiennik zupy mlecznej i wydzielonego posiłku w jednorazowym naczyniu dla 58 osób.
23. Dla diet bezmlecznych powinny być podawane zamienniki.
24. Zupy należy podprawiać nisko tłuszczową śmietaną albo masłem czy mąką, a tylko sporadycznie zasmażką.
25. Drugie danie musi składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, ser, jaja, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron) oraz dodatków warzywnych (surówki drobno mielone, warzywa gotowane).
26. Należy używać jak najmniej konserwantów spożywczych.
27. Kolacja powinna składać się z gotowych produktów, raz w tygodniu musi być podawana na ciepło. Każdy mieszkaniec powinien mieć podana kolację na osobnych tackach.
28. Dekadowy jadłospis należy przesyłać do akceptacji z wyprzedzeniem 10 dni na adres skrzynki e-mailowej: aspirant.domseniora@wp.pl
29. Zatwierdzony jadłospis stanowi podstawę do realizacji zamówienia.
30.Zamawiający ma prawo dokonywać korekty w jadłospisie wedle własnego uznania za uprzednim zawiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 24 godziny przed planowanym posiłkiem.
31. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przejmowania wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych powstałych po spożyciu posiłków oraz odpowiednią ich segregację i utylizację na własny koszt.
32. Przechowywanie prób żywności zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa.
33. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie na sumę nie mniejszą niż 100.000,00zł, (słownie: sto tysięcy złotych) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały czas trwania umowy.
A. Przy wycenie śniadań należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku:

1) zupa mleczna – 500 ml na osobę, dla diet bezmlecznych- zamiennik zupy mlecznej,
2) chleb (w tym chleb zwykły, razowy i pszenny) – 150 g na osobę + 1 bułka,
3) masło – 15g na osobę ( osobno zapakowane),
4) wędlina plastry lub na ciepło w całości – 100 g na osobę,
lub
5) ser (wszystkie rodzaje) – 100 g na osobę,
6) lub pasztet – 100 g na osobę,
7) lub jaja gotowane – 2 sztuki na osobę,
8) dżem- 100 g na osobę,
9) warzywa (ogórek, pomidor, sałata) – dodatek do śniadania,
10) herbata – 58 saszetek,
11) cytryna – 58 plastrów.

B. Przy wycenie obiadów dwudaniowych należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku:

1) zupa 450 ml,
2) porcja mięsa 100 g /bez kości, 120 g/z kością – waga mięsa po przetworzeniu,
3) gulasz 150 g,
4) ziemniaków ( kasza, ryż, makaron) w ilości 250 g,
5) surówka 150 g,
6) potrawy typ: fasolka po bretońsku, bigos, łazanki w ilości 300g,
7) kompot 250 ml
8) w miesiącu należy ustalić następujące ilości obiadów:
a) obiady rybne- 6,
b) obiady półmięsne / bigos, pierogi, krokiety itp./- 5,
c) obiady bezmięsne- 5,
d) obiady mięsne-15,
e) sosy podprawiane nisko tłuszczową śmietaną dodatkowo w ilości 40 ml przy potrawach ziemniaczanych ( kaszy, ryżu),

C. Przy wycenie kolacji należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku:

1) pieczywo różne,
2) masło ( osobno zapakowane),
3) nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego,
4) lub potrawa z białka roślinnego, z dodatkiem węglowodanowym,
5) warzywa np. (ogórek, pomidor, sałata)- dodatek do kolacji,
6) herbata – 58 saszetek
7) cytryna – 58 plastrów,
8) raz w tygodniu gorący posiłek.
34. Kontrola gotowanych posiłków oraz dostawy
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków.
2) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich dokumentów, danych i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
3) Kontrola będzie obejmować między innymi:
a) ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów,
b) ocenę higieny kierowcy oraz pracowników dostarczających posiłki,
c) ocenę organoleptyczną posiłków,
d) sprawdzenie zgodności dostawy z jadłospisem,
e) sprawdzenie gramatury posiłków ,
f) sprawdzenie temperatury posiłków w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
4) Zamawiający dokonuje przeliczenia posiłków oraz gramaturę i temperaturę przywiezionych przez Wykonawcę w jego obecności, wpisuje liczbę przywiezionych posiłków, gramaturę oraz temperaturę do rejestru z pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego
i Wykonawcy
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie produkcji kuchennej oraz do transportu posiłków do Zamawiającego.35. Wymagania Zamawiającego odnośnie personelu Wykonawcy:
1) Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonywanie usługi ( w tym dietetyka oraz kucharza), których umiejętności potwierdzone zostaną przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami.
2) Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy.
3) Osoby, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe, zezwolenia i szkolenia, które są wymagane przepisami prawa w odniesieniu do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją posiłków.
4) Pracownicy wykonawcy zajmujący się dowozem zobowiązani są do posiadania ubrań ochronnych, czepków na głowach i rękawiczki. Zachowania czystego i schludnego wyglądu osobistego oraz posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych.
5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do liczby 15%,
6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 5:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez zamawiającego w punkcie 5, w związku z treścią art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
7) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w punkcie 5 zamawiający przewiduje karę w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z punktem 5, traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu. W przypadku powtarzających się, ewidentnych i uporczywych naruszeń obowiązków wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, rozważyć można zastosowanie sankcji w postaci prawa odstąpienia od umowy.
36. Zamawiający informuje, że w budynku Domu Pomocy Społecznej nie ma stołówki ani kuchni. Wykonawca ma dostarczać posiłki, które będą wydawane i spożywane w świetlico-jadalni. Zamawiający nie posiada zaplecza kuchennego, ani pomieszczeń do przygotowywania i rozdzielania posiłków. Posiłki winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego i być wydawane dla mieszkańców w wydawalni posiłków.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się