Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania
i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz nr załączniku nr 3 do Siwz (Formularz asortymentowo-cenowy). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 7 do Siwz).
3. Zamawiający informuje, że podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości biletów/wiz mają wyłącznie charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania biletów/wiz w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Siwz oraz w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 3 do Siwz.
5. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 2 do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
6.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga wykonywania przedmiotu umowy w zakresie rezerwacji biletów przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 917)*, przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 917) - Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
6.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.