Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice – Szkoły Podstawowej Nr 3 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej Nr 4 (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Trzygłowie (Budynek A i B), Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa, własnym transportem, w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice w dniach nauki do końca roku szkolnego 2018/2019. Z przygotowania i dostawy posiłków wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej, przerwy świąteczne, ferie oraz inne dni wolne od nauki określone przez dyrektorów szkół. Szacunkowa łączna ilość uczniów wynosi 181 osób (102 uczniów poniżej 10 roku życia - mała porcja oraz 79 uczniów powyżej 10 roku życia - duża porcja). Mała porcja obiadowa stanowi 3/4 porcji dużej. Szczegółowy wykaz uczniów z podziałem na poszczególne placówki szkolne oraz wiek znajduje się w Rozdziale 1 SIWZ. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane
z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, lekkostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat zalecanymi i opracowanymi przez Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. Przygotowania i transportu posiłków zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).
Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapewni naczynia jednorazowego użytku ze sztućcami dostosowane do temperatury i wymaganej ilości posiłku. Transport posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów temperatur stosowanych podczas transportu potraw. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z terenu placówek oświatowych zużytych jednorazowych naczyń po posiłkach i sztućców.
3. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych, w trakcie których obiady dwudaniowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
3.1 zupy – należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika, bez użycia koncentratów spożywczych z wyjątkiem koncentratów z naturalnych składników. Przeciętna waga jednej porcji zupy (dużej porcji) – 300 - 350g;
3.2 drugie danie (duża porcja) – powinno składać się z produktów białkowych, pochodzenia zwierzęcego - mięso, ryby, drób – porcja - 100g (120 g surowca wykorzystanego do przygotowania potrawy bez względu na rodzaj potrawy) np. sztuka mięsa, gołąbki, gulasz itp., produktów bogatych w węglowodany złożone – ziemniaki, kasza, ryż, makaron – porcja 200g, lub danie typu kluski, pierogi, naleśniki – porcja 400g, oraz dodatek warzywny – surówki, warzywa gotowane – porcja 150g. Mała porcja stanowi ¾ porcji dużej.
W dziesięciodniowym menu:
- sztuka mięsa typu: udko, pierś, sznycel, schabowy, bitki, zrazy, gulasz itp. muszą występować 4 razy - w tym 2 razy drobiowe; podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte;
- dania z wykorzystaniem mięsa mielonego typu: spaghetti, kotlety mielone, pulpety, klopsiki, gołąbki – 2 razy w tym raz z mięsa drobiowego;
- danie rybne tj. filet wyłącznie z ryb morskich z wolnego połowu typu dorsz, mintaj, morszczuk (smażony bądź pieczony) - 1 raz;
- dania mączne typu: pierogi, naleśniki, kopytka, knedle, pyzy, placki ziemniaczane, kartacze – 3 razy;
W dni postne – ryba oraz danie mączne bezmięsne. Wyklucza się podawanie dań z podrobów oraz dań typu: kaszanka, bigos, jajka gotowane, śledź a także wykorzystywania produktów zawierających mięso oddzielane mechanicznie (MOM) np. parówki, mortadela. Drugim daniem nie może być kiełbasa i łazanki z kapustą. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia dodatku węglowodanowego typu ziemniaki, makaron, kasza – pieczywem.
Nie uznaje się jako mięsny składnik drugiego dania skrzydełek podanych w całości. Zamawiający nie uznaje fasolki po bretońsku jako danie mięsne i dopuszcza jej serwowanie w miejsce dania mącznego nie częściej niż 1 raz na 30 dni menu.
Zamawiający nie określa jak często stosować warzywa gotowane i świeże, Wykonawca powinien dostosować dodatek warzywny do rodzaju przygotowanego posiłku w zależności czy będzie to danie obiadowe mięsne czy mączne. W przypadku dań „na słodko” typu naleśniki, wykonawca zamiast warzyw serwuje dodatek owocowy 100 g.
3.3 Napój (kompot) – w ilości 200ml dla każdej grupy wiekowej tj. do dużej i małej porcji. Zamawiający wymaga serwowania kompotu gotowanego z owoców, nie dopuszcza się napojów produkowanych z zagęszczonych syropów glukozowo - fruktozowych o smaku owocowym. Dozwolone jest słodzenie naturalnym miodem pszczelim.
3.4 Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół i Zmawiającego najpóźniej w pierwszym dniu żywieniowym. Wszelkie sugestie dyrektorów szkół i Zamawiającego co do zmiany danego posiłku będą uwzględniane przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się powtarzalności tego samego posiłku w 10-dniowym menu.
4. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do w/w palcówek własnym transportem w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Naczynia transportowe, w których przewożona jest żywność muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących zmian fizycznych mogących przyczynić się do zagrożenia epidemiologicznego. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania środków transportu dopuszczonych do przewozu posiłków przez Inspekcję Sanitarną. Każdorazowo na prośbę Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Książki kontroli sanitarnej samochodu.
5. Posiłki muszą być sporządzone na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą być wykonywane z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie można używać produktów typu instant. Zamawiający nie dopuszcza wykonania posiłków poprzez podgrzewanie gotowych dań garmażeryjnych czy mrożonych np. klopsy, gołąbki itp. Dodatkowo:
5.1 zamawiający zakazuje stosowania: produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
5.2 sosy powinny być przygotowane na wywarach mięsno - warzywnych/ nie z proszku, bez dodatku octu i kostek bulionowych.
6. Wydawanie posiłków w poszczególnych szkołach, odbędzie się w godzinach uzgodnionych z dyrektorami szkół w przedziale czasowym pomiędzy godz.10.30 a godz. 12.30.
7. Koszty leczenia ucznia, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze opiekunów prawnych ucznia, będą obciążały całkowicie Wykonawcę.
8. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw w zakładzie, w którym potrawy te zostały wyprodukowane, z każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Pobierane próbki są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia.
10. Wszelkie zmiany w ilości dań obiadowych, zamawiający przekazywać będzie faksem lub telefonicznie, nie później niż 24 godziny przed ich wykonaniem.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby czynności składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. czynności z zakresu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określono w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się