Dostawa gazów technicznych oraz dzierżawa butli gazowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z rozładunkiem oraz transportem do wskazanych punktów dostaw, których lokalizację określa załącznik nr 3 do Umowy

2) dzierżawa buli po gazach technicznych wykorzystywanych do dokonania dostawy i przechowywania dostarczanych gazów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Umowy.

Wykonawcy mają obowiązek zapoznania się z projektem Umowy (zał. nr 4).

Do oferty należy dołączyć w formie skanu n/w dokumenty :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty (zał. nr 1)
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (zał. nr 2)
4) Oświadczenie o akceptacji zapisów umowy (zał. nr 3)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się