Roczna, sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
UWAGA: Środki dezynfekujące muszą być zgodne Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz późniejszymi zmianami oraz muszą być dostępne aktualne karty charakterystyki zgodne z wymaganiami Rozporządzenia komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do 5 części / pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
- pakiet nr 1 – Dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych;
- pakiet nr 2 – Dezynfekcja powierzchni;
- pakiet nr 3 – Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych;
- pakiet nr 4 – Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów w myjce;
- pakiet nr 5 – Preparaty myjące i dezynfekcyjne do myjni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się