Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ (pakiet I – papiery toaletowe, pakiet II – środki czystości; pakiet III – sprzęt gospodarczy). Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym, który należy wypełnić i dołączyć do oferty. Składając ofertę na dany pakiet należy podać cenę dla każdej z pozycji asortymentowej w tym pakiecie (zadaniu).
2. Do oferty w ramach pakietu I – papiery toaletowe, należy dołączyć próbki wyszczególnionych papierów toaletowych. Dopuszcza się dołączenie próbki niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana – nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja. Nie dopuszcza się dołączenie próbki o innych parametrach niż wskazane.
3. W zadaniach – w pozycjach asortymentowych, wyszczególnionych w załączniku nr 2, przy których opisie Zamawiający wskazał nazwy handlowe dopuszcza się składanie ofert równoważnych, z tym, że oferowane zamienniki muszą charakteryzować się co najmniej takimi samymi parametrami jak wskazane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku oferowania produktu równoważnego do wskazanego, do oferty należy dołączyć 1 egz. wzoru (próbki) w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny jakościowej (dopuszcza się dołączenie próbki o mniejszej pojemności niż wskazana, niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana – nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja, a w formularzu cenowym – zał. nr 2 do SIWZ musi być podana nazwa handlowa i wskazany producent).
5. W przypadku oferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego dołączenie do oferty wzoru nie jest konieczne. Zamawiający zna jakość tych produktów i ma je w swoim posiadaniu.
6. Jeżeli Zamawiający nie wskazał żadnej nazwy handlowej towaru, Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć próbkę towaru, w celu przeprowadzenia oceny jakościowej. Dopuszcza się dołączenie próbki o mniejszej pojemności niż wskazana, niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana – nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja, a w formularzu cenowym – zał. nr 2 do SIWZ musi być podana nazwa handlowa i wskazany producent.
7. Oferowane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji (tegorocznej).
8. Na oferowane produkty Wykonawca udzieli co najmniej 12-to miesięcznej gwarancji (termin przydatności do użycia) licząc od daty dostawy.
9. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.
10. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, w którym Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się