Umowa ramowa na wykonanie usług w zakresie wykonania, dostawy i montażu oznakowania dla PGE Obrót S.A.,

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż elementów oznakowania wewnątrz i na zewnątrz budynków PGE Obrót S.A. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany na podstawie Księgi Oznakowania Elementów Ekspozycji Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. , Księgi Oznakowania Elementów Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A., Księgi Identyfikacji Wizualnej, Księgi Standardów Placówek
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
wykonanie, dostawa i montaż oznakowania:
Doświadczenie - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- wykonanie, dostawa i montaż oznakowania - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: wykonanie, dostawa i montaż oznakowania:
Cena - 100,00%
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Tak
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Paweł Kosz
Telefon kontaktowy: 174 865 62 87

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się