Dostawa urządzeń gastronomicznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch zmywarek na potrzeby Działu Żywienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój zwanych dalej „urządzeniami” tj:
1) zmywarki do zmywalni kelnerskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w rozdz. I, oraz
2) zmywarki do zmywalni kuchennej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w rozdz. II
– formularza identyfikująco-cenowego urządzeń – zał. nr 1 do SIWZ.
2. Realizacja zamówienia obejmuje:
1) sprzedaż;
2) dostawę;
3) demontaż obecnie pracujących urządzeń oraz ich przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie jego siedziby;
4) montaż dostarczanych z podłączeniem do instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej;
5) ich rozruch techniczny i technologiczny;
6) przeszkolenie personelu z zakresu obsługi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy,
3. Opis urządzeń:
1) opis minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych urządzeń został podany w :
a) formularzu identyfikująco-cenowym urządzeń – zał. nr 1 do SIWZ,
b) planie sytuacyjnym lokalizacji urządzenia w zmywalni kelnerskiej – zał. nr 1A, 1B oraz 1C do SIWZ,
c) planie sytuacyjnym lokalizacji urządzenia w zmywalni kuchennej – zał. nr 1D do SIWZ,
d) projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ;
2) zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia winny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie prowadzenia postępowania;
3) urządzenia muszą być nowe z datą produkcji nie starszą niż z 2018 roku i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
4. Wykonawca za kwotę zaproponowaną w ofercie, zobowiązany będzie do:
1) wykonania w maksymalnym terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, wszystkich czynności określonych w pkt. 2 w uzgodnionym z Zamawiającym dniu – od godz. 20:00;
2) udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na zaoferowane urządzenia;
3) wykonywania w cyklach półrocznych przeglądów posprzedażnych zgodnie z zapisami pkt. 10 niniejszego rozdziału.
5. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania kuchni szpitalnej i ograniczonego czasu montażu urządzeń, Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zmian dostosowujących układ wentylacyjny i pomieszczenia zmywalni.
6. Zamawiający informuje, że zimna woda użytkowa w Szpitalu posiada twardość - poziomu 7 stopni niemieckich. W związku z powyższym w zaproponowanej cenie w ofercie, na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek ewentualnego doposażenia urządzeń w dodatkowy system uzdatniający w przypadku gdy parametry oferowanych urządzeń tego wymagają.
7. Wizja lokalna:
1) w celu zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem czynności niezbędnych do zainstalowania urządzeń, oraz do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Zamawiający umożliwia Wykonawcom sprawdzenie w miejscu przyszłej lokalizacji, warunków wykonania zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej;
2) spotkanie odbędzie się w dniu 18.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. F. Rzewuskiego 8 - zbiórka uczestników w bud. OPAL pokój nr 15 o godz. 10:00;
3) Zamawiający podczas wizji lokalnej udzieli wszelkich informacji doprecyzowujących szczegóły czynności instalacyjnych;
4) uczestnik wizji lokalnej będzie mógł zadawać pytania, a Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zadane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieści na swojej stronie internetowej.
8. Czas montażu urządzeń:
1) Zamawiający określa czas do 25 godzin jako maksymalny czas wykonania czynności określonych w pkt. 2 ppkt 3 – 5 niniejszego rozdziału;
2) z uwagi, że Zamawiający nie przewiduje przerw w procesie żywienia pacjentów, prace będą mogły być wykonywane jedynie w niżej określonych w przedziałach czasowych:
a) 20:00 – 6:00 – 10 godzin,
b) 9:00 – 12:00 – 3 godziny,
c) 15:00 – 17:00 – 2 godziny,
d) 20:00 – 6:00 – 10 godzin;
3) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie wykonać czynności montażu w krótszym terminie – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 3 SIWZ.
9. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym określonym w pkt. 11 niniejszego rozdziału:
1) Zamawiający określa czas do 72 godzin jako maksymalny czas usunięcia awarii tj. przywrócenia sprawności technicznej urządzeniu i oddania sprawnego do użytkowania Zamawiającemu;
2) Zamawiający umożliwia Wykonawcy, który będzie w stanie wykonać czynności usunięcia awarii w krótszym terminie – uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. XIII pkt. 3 ppkt 4 SIWZ.
10. Serwis posprzedażny:
1) Wykonawca w ramach kwoty swojej oferty zapewni nieodpłatny serwis posprzedażny dla urządzeń, który będzie równy okresowi gwarancji jakości zgodnie z pkt. 11 ppkt 2) niniejszego rozdziału;
2) serwis posprzedażny dotyczył będzie w szczególności wykonywania czynności:
a) zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
b) sprawowania opieki i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń poprzez:
- ich przegląd techniczny,
- wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i uwagami użytkownika,
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności;
3) termin wykonania czynności określonych w ppkt. 2) lit. a) będzie każdorazowo uzgadniany przez strony przyszłej umowy.
4) Wykonawca realizujący usługę serwisu posprzedażnego winien spełniać wymogi rozdz. V pkt 1 ppkt 2 lit. c niniejszej SIWZ .
11. Gwarancja jakości i rękojmia:
1) okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia;
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na każde z urządzeń będących przedmiotem zamówienia 36 miesięcznej gwarancji jakości;
3) okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od daty protokólarnego bezusterkowego odbioru zainstalowanych urządzeń;
4) okres gwarancji może ulegać wydłużeniu o czas wykonywanych napraw;
5) w przypadku zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż określony w złożonej ofercie Wykonawcy – od momentu zgłoszenia;
6) Wykonawca udzieli na piśmie Zamawiającemu gwarancji jakości na każde zainstalowane urządzenie w której w szczególności zawrze informacje zawarte w ppkt. 1 – 5, oraz zapisy mówiące że:
a) gwarancja udzielona Zamawiającemu jest gwarancją wyłączną i zastępuje wszelkie inne gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,
b) Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonego urządzenia w okresie trwania gwarancji,
c) Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności serwisowe związane z warunkami gwarancji określonymi przez producenta urządzenia,
d) Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym urządzeniu i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania
e) awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego: drogą elektroniczną lub faxem do siedziby Wykonawcy w formie wniosku reklamacyjnego,
f) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad, Zamawiający nie mógł z niego korzystać
g) dokona stosownych zapisów w karcie urządzenia, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu gwarancji,
h) Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej za opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji,
i) w przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu urządzenia objętego przedmiotem umowy na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpocznie bieg od daty zamontowania elementu wolnego od wad,
j) w okresie trwania gwarancji jedynym uprawnionym do wykonywania napraw lub wymiany części jest autoryzowany serwis,
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji 3 wad tego samego rodzaju.
2. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;
2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniach Wykonawcy (zał. nr 3 i 4 do SIWZ) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz
b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy – zał. nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Akcesoria kuchenne
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się