Dożywianie uczniów na terenie Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz w latach 2018/2019 i 2019/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dożywianie uczniów na teranie Zespołu Szkół
w Bystrzejowicach Pierwszych im Heleny Babisz, Bystrzejowice Pierwsze 89,
21-050 Piaski t.j. przygotowanie świeżych śniadań i obiadów oraz wydawanie ich dla uczniów na terenie Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz.
Przygotowanie świeżych śniadań i obiadów następować będzie od dnia 03.09.2018r.
do 22.06.2020 r.. (z wyjątkiem wakacji, i dni wolnych od zajęć uzgodnionych
z Zamawiającym ) dla około: obiady - 70 uczniów, śniadania dla około 40 uczniów.
Przez pełen obiad Zamawiający rozumie obiad dwudaniowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach (Dz U. z 2016r. poz. 1154): w postaci:
a) zupy, podana z pieczywem bez ograniczenia ilościowego; waga zupy nie mniej niż 300 ml – kaloryczność zupy 250 kcal,
b) drugiego dania - posiłek mięsny/rybny o wadze 80-100g (przy czym porcja ryby co najmniej raz w tygodniu; nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia szkolnego od poniedziałku do piątku), plus produkty zbożowe lub ziemniaki (przetworzone) o wadze 150-200g, z urozmaiconymi surówkami lub jarzynami gotowanymi o wadze 70-100g; kaloryczność drugiego dania - 600 kcal,
c) kompot 200 ml.
Minimalna wartość kaloryczna jednego zestawu obiadowego – 850 kcal.
Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. mięsa, ryb, jaj, sera lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych, albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami), przy czym potrawa rybna powinna być podawana przynajmniej raz w tygodniu .
Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw.
W skład posiłku powinny wchodzić warzywa i owoce, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, posiłki dla dzieci i młodzieży powinny być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym zaspokojeniu kalorycznym i witaminowym, bogatym w składniki mineralne.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości o właściwej wadze i objętości oraz odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku (dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne. Obiady powinny obejmować kuchnię tradycyjną, charakterystyczną dla regionu z uwzględnieniem produkcji własnej posiłków.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
55 52 31 00-3 - usługi w zakresie posiłków szkolnych
55 52 40 00-9 - usługi dostarczania posiłków do szkół.
55 32 10 00-6 - usługa przygotowania posiłku
3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania co 10 dni jadłospisu z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury dostarczanych posiłków, wywieszenia 1 egzemplarza jadłospisu
w widocznym miejscu w Zespole szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz .
4. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie obsługi do wydawania posiłków uczniom oraz zapewnienia utrzymania czystości w pomieszczeniach po wydaniu posiłków.
5. Wykonawca musi posiadać wyposażenie do transportu posiłków, zapewniających dostarczenie gorącego posiłku.
6. Wykonawca jest zobowiązany aby czynności z przygotowaniem, dostarczeniem posiłków były zgodne z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi określonymi w odrębnych przepisach.
7. Wykonawca w ramach świadczonych usług, zobowiązany jest do ustalenia godzin wydawania posiłków z Dyrektorem Zespołu Szkół (…)
8. Zamawiający przewiduje ilość posiłków, które mają być przygotowane dla Zespołu Szkół (…)
Śniadanie około 40 osób dziennie
Obiad około 70 osób dziennie
przewidywana ilość posiłków 110 dziennie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczniów objętych dożywianiem nie więcej niż o 20%. Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne informacje o zmniejszeniu liczby uczniów na dzień przed zmianą. W przypadku zmiany liczby uczniów wynagrodzenie za realizacją zadania zostanie odpowiednio pomniejszone.
9. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąża Wykonawcę.
10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.
11. W całym czasie wydawania posiłków minimalna temperatura zupy winna wynosić minimum 75oC, drugiego dania minimum 63oC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki), kompot 4oC.

12. Posiłki winny spełniać Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz U. z 2016r. poz. 1154). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem. Posiłki muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia dla danej grupy wiekowej. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także aktualne książeczki zdrowia.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych składników odżywczych.

14. Wyklucza się posiłki na bazie Fastfood.

15. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych posiadających aktualne, przynajmniej 7 – dniowe terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.

16. Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone – Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania potraw i napojów na bazie suszu.

17. Zupy winny być gotowane na wywarze warzywnym lub mięsno-warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku lub wywaru z kości.

18. Wyklucza się sporządzanie jakichkolwiek potraw z proszku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się