-„Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim” w ramach zadania „obsługa ratownicza”- zwane usługami ratowniczymi, a także -„Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018” w ramach zadania „obsługa ratownicza”- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
-„Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach
w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim” w ramach zadania „obsługa ratownicza”- zwane usługami ratowniczymi, a także
-„Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018” w ramach zadania „obsługa ratownicza”- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo.

I. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie:
1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze Kąpieliska Wschód i Zachód, w myśl obowiązujących przepisów,
2) sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,
3) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,
4) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego(Dz. U. 2012r. poz. 108)
5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100m linii brzegowej, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody,
6) zorganizować punkty medyczne na kąpielisku oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego,
7) wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, w szczególności,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne,
8) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkty medyczne w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (w tym w leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,
a także zabezpieczyć ratowników i obsługę punktów medycznych w ubiór zgodny z obowiązującymi normami,
9) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać brakujący sprzęt,
10) wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nie umiejących pływać oraz brodzik dla dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnątrz z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U.2012r. poz. 286),
11) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru,
12) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych,
13) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli oraz o miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna,
14) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,
15) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
16) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
17) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,
18) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,
19) uzyskać ekspertyzy dopuszczające kąpieliska do eksploatacji,
20) wyposażyć co najmniej dwie łodzie motorowe w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo zatrudnić ratownika wodnego z uprawnieniami płetwonurka,
21) umieścić przy każdym kąpielisku przy zejściu na plażę na widocznym miejscu „regulamin kąpieliska" - tablice wykonać należy we własnym zakresie w ramach umówionego wynagrodzenia,
22) ubezpieczyć ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
23) realizować program „Błękitna Flaga”,
24) zorganizować i wprowadzić komunikację informacyjną poprzez radiowęzeł,
25) współpracować z Centrum Koordynacji Ratownictwa (tel. 601 100 100),
26) zorganizować zespół szybkiego reagowania, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Zespół składający się z minimum trzech ratowników wodnych, wyposażonych w łódź motorową, guada i sprzęt medyczny (w tym leki i artykuły sanitarne) defibrylator AED, torbę R1 i deskę ortopedyczną. Termin funkcjonowania:
od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 18ºº do 10ºº na Kąpielisku Zachód, do 200m od obiektu Molo.

Usługa ma być świadczona na następujących obszarach i w następujących terminach:
1) Kąpielisko Zachód – od Molo na zachód 200m, z wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie: - od dnia 23 czerwca do dnia 30 czerwca
- od dnia 01 września do dnia 15 września
2) Kąpielisko Zachód – od Molo na zachód trzy wyznaczone obszary wodne o długości 200m każdy, z wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie: - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia


3) Kąpielisko Wschód – od Molo na wschód 200m, z wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie: - od dnia 23 czerwca do dnia 30 czerwca
- od dnia 01 września do dnia 15 września
4) Kąpielisko Wschód – od Molo na wschód trzy wyznaczone obszary wodne o długości 200m każdy, z wyłączeniem 50m pasa bezpieczeństwa w okresie: - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia

II. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych wykonywane będzie: od 23 czerwca do 31 grudnia 2018 r.

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji,
2) oznakowania i zabezpieczenia terenów przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na obszarach wodnych Gminy Międzyzdroje,
z wyłączeniem obszarów wodnych znajdujących się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego oraz obszarów na terenie, których prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
c) uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych (co najmniej dwóch jednodniowych)
w okresie: maj - czerwiec oraz listopad - grudzień każdego roku objętego umową, wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
4) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia,
5) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Usługi o których mowa w pkt I i pkt II muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:
1) ustawą z dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
2) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1566 ze zm.),
3) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 . poz. 656 ze zm.),
4) ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226 poz. 1675 ze zm.),
5) ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.),
6) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 r. poz. 108),
7) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012r., nr 261),
8) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz. 286).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się