Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stoczek i miasta Węgrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla 23 obrębów ewidencyjnych gminy Stoczek na powierzchni 3782,66 ha i miasta Węgrowa na powierzchni 643,78 ha oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla 2 obrębów ewidencyjnych gminy Stoczek na powierzchni 3,72 ha wynikających z ewidencji gruntów wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.
2. Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko winny być wykonane zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 788 z późn. zmianami),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. ( Dz. U. z 2012r, poz. 1302 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów,
ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. z 2016, poz.2134 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r, Nr 58 poz. 405),
ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.),
wytyczne zawarte w „zasadach sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu” opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999r. (tzw. Instrukcja),
Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016r. znak: ZU.6007.2.2016 w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach,
oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy.

3. Zamawiający udostępni dane z ewidencji gruntów. Wykonawca nie ponosi kosztów udostępnienia danych z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się