Świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu: „Rodzina wsparciem silna”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultanta rodzin rekrutowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie dla uczestników projektu: „Rodzina wsparciem silna” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, zgodnie z SIWZ i wzorem umowy (zał. nr 3 do SIWZ).
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) liczba rodzin do objęcia wsparciem przez jednego konsultanta- maksymalnie 15 rodzin;
2) przewidywana liczba godzin wsparcia (i czynności z tym związanych) udzielana uczestnikom projektu i ich rodzinom 160 godzin w miesiącu kalendarzowym;
3) zadania wykonywane będą w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego;
4) organizacja dojazdu konsultanta do podopiecznych, dojazd oraz ewentualna komunikacja telefoniczna konsultanta z podopiecznymi, a także związane z tym koszty, leżą po stronie Wykonawcy i muszą być skalkulowane w cenie ofertowej.
3. Obowiązki konsultanta rodziny:
1) sporządzenie planu pracy z rodziną we współpracy z pracownikiem socjalnym i psychologiem;
2) realizacja planu pracy w oparciu o posiadane narzędzia, we współpracy z pracownikiem socjalnym i psychologiem;
3) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz i w interesie rodziny;
4) utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami objętymi wsparciem (zgodnie z potrzebami uczestników projektu i ich rodzinami), w tym kontakt zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych również w soboty i niedziele, w szczególnych okolicznościach również w dni świąteczne;
5) bieżąca współpraca z Zamawiającym;
6) informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach;
7) dokumentowanie zlecenia poprzez:
a) systematyczne uzupełnianie karty uczestnika wg wzoru sporządzonego przez Zamawiającego (karta w której konsultant rodziny opisze narzędzia i formy wsparcia z których korzystał uczestnik, swoje wizyty w środowisku uczestnika, współpracę z instytucjami, współdziałanie z personelem projektu);
b) kwartalne sporządzenie raportu monitoringowego wg wzoru sporządzonego przez Zamawiającego;
c) miesięczne zestawienie godzin pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
5. Wykonawca zobowiązuje się realizować zadania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się