Przegląd systemu przeciwwybuchowego ANTIDET Suppressor na instalacji OZE K-10 w TAURON Wytarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:
„Przegląd systemu przeciwwybuchowego ANTIDET Suppressor na instalacji OZE K-10 w TAURON Wytarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli”.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przegląd okresowy systemu Antidet Suppressor swoim zakresem obejmuje:
- rewizję systemu Antidet Suppressor AP8
- sprawdzenie i testy detektora wybuchu LMP-331
- sprawdzenie i testy jednostki sterującej AT120
- aktualizację oprogramowania jednostki sterującej AT120
- analizę systemową błędów wraz z ich wykasowaniem
- wykonanie protokołu ze sprawdzenia systemu
2. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji zadania i po pozytywnym podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: od dnia 31.07..2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3) Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownych kompetencji (doświadczenie w montażu, obsłudze, serwisie) do wykonywania prac przy systemie ANTIDET Suppressor oraz stosowne uprawnienia do pracy przy urządzeniach energetycznych w myśl „Instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.”.
- co najmniej 2 osoby muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E – Grupa 1 pkt. 2
8) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 1).
3. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
5. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Zał. nr 1 Instrukcja Oferenta,
Zał. nr 2 Formularz oświadczeń.
Zał. nr 3 Formularz cenowy
Zał. nr 4 Wzór Prot. Odbioru
Zał. nr 5 Zasady zatrudniania Firm Zewnętrznych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się