Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działania Związku Komunalnego "PAPROTNIA"

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych, sieci i przyłączach kanalizacyjnych na terenie działalności Związku przez okres trzech lat.
2.1.1 Długość sieci wodociągowej wynosi około 255 km, większość z PVC i PE ale występuje również żeliwo i azbestocement oraz stal

2.1.2 Długość sieci kanalizacyjnej około 25 km, PVC i PE

2.1.3 Przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie awarii dokonywane będzie 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

2.1.4 Czas przystąpienia w terenie do usuwania awarii nie może przekroczyć 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.1.5 Czas usunięcia awarii do 12 godzin.
(Termin 12 h na usunięcie zgłoszonej awarii należy rozumieć jako czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia wystąpienia awarii do momentu otwarcia zasuwy i napełnienia odcinka wodociągu oraz stwierdzenia jego szczelności w miejscu wystąpienia zgłaszanej awarii lub jako czas do momentu zapewnienia spławności kanalizacji.
Możliwe jest wydłużenie terminu na usunięcie awarii przez Zamawiającego w przypadku kiedy Zamawiający uzna, że zachodzi taka konieczność.)

2.2 Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.

2.2.1 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – 24 miesiące od dnia dokonania odbioru.

2.2.2 Ponadto Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu gwarancję przez wskazany przez siebie okres. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego. Wymagane minimum gwarancji – 2 lata.

2.2.3 W okresie rękojmi koszty związane z wszelkimi naprawami urządzeń ponosić będzie Wykonawca.

2.3 Wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.3.1 Usługi należy wykonać zgodnie, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

2.3.2 Wszystkie dostarczone i zamontowane materiały użyte do usunięcia awarii muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE
2.3.3 Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania, o ile to będzie konieczne – działając z upoważnienia Zamawiającego – wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji dotyczących wykonywanego przedmiotu zamówienia.
2.3.4 Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

2.3.5 Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się