DOSTAWA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego tlenu medycznego z napełnianiem (tankowaniem) zbiornika typ SCS-6100 TAYLOR WHARTON (6 TON), będącego w posiadaniu Zamawiającego, znajdującego się na posesji Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3. Planowa ilość pełnień zbiornika to ok. 25 ton/rok, tj. ok. 6 dostaw/rocznie.
2. Realizacja dostaw i obowiązki Wykonawcy:
1. Realizacja dostaw w ciągu max 2 dni roboczych, według potrzeb Zamawiającego, cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przetaczanie do zaworów zbiornika tlenu o pojemności 6 ton, na podstawie zamówień składanych telefonicznie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Podstawą do każdorazowej ewidencji dostawy będzie dokument dostawy potwierdzony przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu z odczytu mierników znajdujących się na cysternie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować przy pierwszej dostawie Transz przyłączeniowy gazowy.
4. Do każdorazowej dostawy wymagany będzie atest jakości tlenu ciekłego medycznego.
5. Wykonawca ma obowiązek przy pierwszej dostawie dostarczyć kartę charakterystyki przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obowiązującymi normami PN- C - 84911:1997 i F. P. IV oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.
7. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
8. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 06.09. 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2017, poz. 2211 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
4. Jakość gazu powinna być zgodna z normami oraz potwierdzona atestem jakości i świadectwem rejestracji dopuszczającym do stosowania przy pierwszej dostawie oraz w przypadku jakichkolwiek zmian.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się