„Uzupełnienie wyposażenia sanitarnego i meblowego w pracowniach zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest wykonanie dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp do:
a) pracowni zawodowych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu przy ul. Granitowej 130.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe wyposażenie na własny koszt do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.
Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie min. 12-miesięcznej gwarancji.
Wykonawca zgodnie z pkt. 13 ppkt 2 SIWZ (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny oferty) może w pkt. 2 FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY (załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wymagany minimalny określony na 12 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji maksymalnie do 24 miesięcy.
Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonanie dostawy zostanie potwierdzone w druku „FORUMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY” (załącznik nr 1 do SIWZ).
Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować z należytą starannością, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Miejsce realizacji dostaw:
a) 43-155 Bieruń, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 130, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się