Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie trzydaniowych posiłków w każdy dzień roboczy szkoły (Zamawiającego) z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni wolnych od nauki w szkole w ilości około 280 porcji obiadowych dziennie. Łączna przewidywana liczba posiłków – 280 x liczba dni w okresie trwania umowy bez okresów w/w, tj. 280 obiadów x 177 dni żywieniowych = 49560 obiadów.
Zamawiający zastrzega, iż liczba posiłków podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego może ulegać zmianie – zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Ilość dostarczanych posiłków uzależniona będzie od informacji przekazywanej przez Zamawiającego w zależności od faktycznej ilości osób.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stołówki szkolnej w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 1, gorącego posiłku: obiadu składającego się z trzech dań, tj. zupy plus pieczywo, drugiego dania, trzecie – kompot, kisiel, owoc lub drożdżówka/ciastko, w okresie od 6.09.2018 r. do 18.06.2019 r.
Wszystkie posiłki realizowane w ramach przedmiotowego postępowania muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych posiłków w zależności od faktycznie zgłoszonego zapotrzebowania, a wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia. Zgłoszenie będzie dokonywane przez osobę upoważnioną za pomocą fax-u lub telefonicznie.
Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 6 września 2018 r., w każdym tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - do godziny 10.45 do stołówki szkolnej znajdującego się w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego 1 w Supraślu.
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu może odbyć się o innej godzinie niż ustalona powyżej – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca dostarczał będzie posiłki zgodnie ze składanymi Zamawiającemu i zaakceptowanymi przez Zamawiającego jadłospisami obejmującymi kolejne miesiące kalendarzowe.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać, cyklicznie co miesiąc, projekt miesięcznego jadłospisu na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem jego wprowadzenia. Jadłospis powinien zawierać podanie gramatury poszczególnych dań.
Do jadłospisu złożonego Zamawiającemu zgodnie z pkt 14 powyżej, Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania, zgłasza zastrzeżenia albo zatwierdza jadłospis bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do jadłospisu z uwagi na jego niezgodność z postanowieniami SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do poprawienia jadłospisu zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz dostarczenia poprawionego jadłospisu w terminie określonym przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 15 zadnie 2 powyżej, wykonawca nie przedłoży jadłospisu lub przedłoży jadłospis niepoprawiony lub niepoprawiony zgodnie z uwagami Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą.
Uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego jadłospis Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu w terminie do trzech dni przed jego wprowadzeniem.
Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian do jadłospisu bez zgody zamawiającego. Wszelkie ewentualne zmiany w jadłospisie muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zgłoszenie podpisane przez osobę upoważnioną powinno być dostarczone do siedziby zamawiającego przez pracownika przywożącego posiłki.
Posiłki muszą spełniać następujące warunki:
1)pierwsze danie – zupa wraz z oddzielnie podawanym chlebem,
2)drugie danie:
a) winno być posiłkiem mięsnym 4 razy w tygodniu, a jeden dzień może to być danie rybne, urozmaiconym surówkami lub gotowanymi jarzynami lub jeden dzień w tygodniu drugie danie mogą stanowić np. naleśniki, krokiety, pierogi itp.,
b) do mięsa powinny być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron,
c) wyklucza się podawanie następujących dań: wątróbka, kaszanka, parówki, jajka gotowane, śledź;
3) trzecie danie – kompot, kisiel, owoc lub drożdżówka/ciastko.
Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez użycia produktów typu instant.
Wyklucza się możliwość wykorzystywania produktów zawierających mięso oddzielane mechanicznie (MOM) np.: parówki, mortadele.
Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
1) drugie danie: gramatura łączna min. 350 g,
2) zupa: ilość łączna minimum 250 ml plus pieczywo minimum ok. 50g;
3) kompot, kisiel, owoc lub drożdżówka/ciastko: ilość minimum 200 ml / 1 sztuka;
Waga składowych drugiego dania powinna kształtować się następująco:
1) sztuka mięsa lub ryby – 100 g;
2) ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 150 g;
3) surówki lub jarzyny – 100 g;
4) pierogi, naleśniki, krokiety itp. – min. 200 g, plus dodatki stanowić mogą 100 g.
Jadłospis powinien być urozmaicony. Rodzaj potrawy nie może powtarzać się częściej niż raz na dwa tygodnie, a jeżeli wykonawca zaoferuje wyższą różnorodność (różnorodność jest jednym z kryteriów oceny ofert) – zgodnie z ofertą wykonawcy.
Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.
W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.
Do przygotowania posiłku wymagane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, różnego rodzaju kasz.
Posiłki powinny być estetycznie zapakowane.
Wykonawca po zawarciu umowy poinformuje Zamawiającego o pochodzeniu produktów wykorzystywanych do sporządzania posiłków w szczególności mięsa i drobiu. Każda zmiana firmy zaopatrującej w produkty służące do przygotowania potraw powinna być zgłoszona Zamawiającemu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje o pochodzeniu produktów wykorzystywanych do sporządzania posiłków także w przypadku każdej zmiany dostawcy.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz bierze odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o wysokim standardzie, na bazie produktów wysokiej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków przez okres 72 godzin, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Wykonawca zapewni dowóz obiadów pojazdem spełniającym wszelkie prawne normy w szczególności dopuszczonym do przewożenia żywności. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę zgodnie z obowiązującymi normami oraz gwarantować wysoką jakość przewożonych potraw.
Produkty wchodzące w skład drugiego dania typu: kotlety, kurczak, ryba, naleśniki, zwijki itp. - dania porcjowane, powinny być przywożone w termosie z odrębnymi pojemnikami / półkami. Sposób transportu musi zapewniać zapobieganie deformowaniu, sklejaniu, odkształcaniu i niszczeniu się produktów.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do stołówki w szkole, załadunek i rozładunek wszystkich dostaw, realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojemniki na odpady pokonsumpcyjne, ich odbiór i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych na własny koszt.
Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się