Utrzymanie terenów zielonych w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w latach 2018-2020

» Opis zapytania

1. Mechaniczne lub ręczne wykaszanie obszarów zielonych na terenach administrowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia”:
a) Teren Oddziału Huta Miedzi „Cedynia” wraz z drogami dojazdowymi oraz ujęcia wody podziemnej:
dz. ewidencyjna 427/31 (powierzchnia 15356 m2), dz. ewidencyjna 427/32 (powierzchnia 33636 m2), dz. ewidencyjna 427/33 (powierzchnia 15474 m2), dz. ewidencyjna 427/34 (powierzchnia 24182 m2), dz. ewidencyjna 427/35 (powierzchnia 350231 m2), dz. ewidencyjna 427/19 (powierzchnia 3100 m2), dz. ewidencyjna 427/22 (powierzchnia 500 m2), dz. ewidencyjna 433/7 (powierzchnia 1200 m2), dz. ewidencyjna 433/9 (powierzchnia 7500 m2), dz. ewidencyjna 395 i 396/6 (teren ujęcia wód podziemnych o powierzchni ok. 1750 m2), dz. ewidencyjna 406 i 406/1 (teren ujęcia wód podziemnych wraz z drogą dojazdową o powierzchni 1649 m2), dz. ewidencyjna 5/4 (teren ujęcia wód podziemnych o powierzchni ok. 250 m2),
b) Kolektor ściekowy:
Teren zajmowany przez kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych o całkowitej długości ok. 2900 m oraz kanał otwarty pomiędzy klapą zabezpieczającą kolektora i korytem rzeki Odry (358+875 km). Wykaszanie należy prowadzić w oparciu o poniższe wytyczne:
• na terenach, na których kolektor biegnie pod powierzchnią gruntu (ok. 1065 m) - w pasie o szerokości ok. 7 m
• na terenach, na których kolektor biegnie w nasypie ziemnym (ok. 1835 m) - w pasie o szerokości ok. 7 m (skarpy i wierzchowina nasypu + po ok. 2 m od każdej z podstaw nasypu)
• na terenie zajmowanym przez kanał otwarty pomiędzy klapą zabezpieczającą kolektora i korytem rzeki Odry (358+875 km) o długości ok. 250 m – skarpy kanału otwartego + po ok. 2 m z każdej strony kanału
c) Zamknięte i zrekultywowane składowisko odpadów przemysłowo-komunalnych w Chełmie:
dz. ewidencyjna 179/5 (powierzchnia 20500 m2).
Wysokość koszenia maksymalnie 4 cm.
Realizacja usługi nie może spowodować pozostawienia i zalegania trawy na chodnikach, placach, parkingach oraz drogach.
Wykonawca odpowiada za bieżące sprzątanie trasy przewozu z ewentualnych zanieczyszczeń spowodowanych niekontrolowanym usypem lub zabrudzeniem spowodowanym przez pojazdy transportowe.
Usługa obejmuje usuwanie kretowisk.
2. Usuwanie z terenów wymienionych w pkt. 1 drzew, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.
3. Usuwanie z terenów wymienionych w pkt. 1 drzew, których usunięcie wymaga uzgodnień z organami administracji publicznej.
4. Nasadzenie na działce o nr ewidencyjnym 427/35 krzewów róż wielkokwiatowych.
5. Usunięcie karp drzew (frezowanie pni) na głębokość 10 cm poniżej powierzchni gruntu, zasypanie wyrobiska gruntem oraz zagęszczenie podłoża – do wykonania na terenie działek wymienionych w pkt. 1 lit. a). Należy usunąć karpy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
6. Przesadzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie gminy Rudna) drzew w szacunkowym wieku 5-7 lat.
7. Trwałe usunięcie żywopłotów znajdujących się na terenie dz. ewidencyjnej 427/35.
8. Wykonywanie cięć sanitarnych i korekcyjnych, w tym bieżące usuwanie chorych, martwych i połamanych gałęzi drzew (również drzew owocowych), ze szczególnym uwzględnieniem miejsc eksponowanych na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia”. Usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych.
9. Zezrąbkowanie gałęzi zdeponowanych w podszycie istniejących zadrzewień – w tym przypadku możliwe jest pozostawienie zrąbków na terenie Zamawiającego.
10. Odchwaszczanie chodników, obrzeży budowli, budynków, placów, parkingów, dróg, ogrodzeń, miejsc usytuowania zbiorników podziemnych oraz pozostałej infrastruktury technicznej Oddziału na terenie huty, ujęć wód podziemnych i zamkniętego składowiska odpadów w Chełmie.

Opis pozostałych prac objętych zakresem rzeczowym zadania został dołączony w zakładce Dokumenty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się