Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników

» Opis zapytania

1.Wykonanie programu działań konserwatorskich zatwierdzonego przez zamawiającego
2. Odbiór i zwrot przedmiotowych zabytków w siedzibie zamawiającego.
3. Wykonanie fotograficznej i opisowej dokumentacji przeprowadzonych prac (dokumentacja w wersji papierowej oraz w edytowalnej wersji elektronicznej).
4. Przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich zgodnie z programem konserwatorskim zaakceptowanym przez Zamawiającego mającym nadać obiektom sprawność techniczną i wartość ekspozycyjną w stopniu odpowiadającym potrzebom praktyki muzealnej, polegających na:
a. czyszczeniu wraz z usunięciem śladów korozji
b. impregnacji wraz z zabezpieczeniem przed korozją
c. uzupełnieniu ubytków
d. Scaleniu, wzmocnieniu konstrukcji i uzupełnieniu brakujących jej elementów (wyliczenie przykładowe: plecionki w krzesłach, zawiasy metalowe, wykładki zamków, drzwiczki mebli, mechanizmów)
e. usunięcie wtórnych powłok malarskich i uzupełnienie starych, oryginalnych warstw malarskich
f. położenie nowych powłok malarskich na meblach z niezachowaną warstwą malatury
g. zabezpieczenie przed niszczącą działalnością owadów i mikroorganizmów
h. prostowaniu papieru.
Konserwacja ma przywrócić eksponatom dobry, bardzo dobry wygląd ekspozycyjny.

5.1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.2. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
1) zatrudnienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w ustępie 1 - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy.
2) przedłożenia zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia,
w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędów pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę z bezrobotnym - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
3) składanie comiesięcznych oświadczeń o trwającym zatrudnieniu.
5.3. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy.
5.3.1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą zatrudnienia,
w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpisy skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę
o pracę z bezrobotnym w terminie do 21 od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia.
5.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.
5.5. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany (z zastrzeżeniem pkt 4.3.1), przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby.
5.6. Jeżeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie określonym w ust. 4.2 pkt 1 oraz ust. 4.3 pkt 3.1. nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 25.5, wtedy Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej.
5.7. Wymagań dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia na zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
5.7.1. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówieni wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późna. zm.).
5.7.2. Zamawiający przewidując wymagania, o których mowa powyżej określając:
- sposób dokumentowania zatrudnienia osób,
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
- rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
5.7.3. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót konserwatorskich związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
5.7.4. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
- czynności konserwatora zabytków obejmującego cały zakres rzeczowy usługi.
5.7.5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.
Zamawiający wymaga:
- aby Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania obiektów dostarczył Zamawiającemu listę z pełnym składem osobowym pracowników obejmujący cały zakres rzeczowy usługi,
- aby lista była aktualizowana na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie zespołu,
- aby usługi konserwatorskie były wykonywane przez osoby z listy,
- aby wykonawca do wystawionych faktur załączał wykaz osób realizujących cały zakres rzeczowy prac konserwatorskich, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, (jeżeli była zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie).
5.7.6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił we wzorze umowy.


Wykaz muzealiów będących przedmiotem zamówienia:
Sprzęty gospodarstwa domowego:
1. MMP/E/8668/1 – beczka – stan zachowania: rozeschnięcie, wypaczenie, uszkodzenia obręczy roślinnych i rdza na metalowej obręczy; wym.: 70x25cm.
2. MMP/E/8668/2 – beczka – stan zachowania: rozeschnięcie, wypaczenie; wym.: 70x25cm.
3. MMP/E/8668/3 – beczka – stan zachowania: rozeschnięcie, wypaczenie, postrzępienie dolnej obręczy; wym.: 70x25cm.
4. MMP/E/8668/4 – beczka – stan zachowania: rozeschnięcie, wypaczenie; wym.: 70x25cm.
5. MMP/E/8702/1 – beczka – stan zachowania: rozeschnięcie, wypaczenie, zabrudzenia, rdza na metalowej obręczy, ślady po drewnojadach; wym.: 65x22cm.
6. MMP/E/8702/2 – beczka – stan zachowania: rozeschnięcie, zabrudzenia, wypaczenie, ślady po drewnojadach; wym.: 65x22cm.
7. MMP/E/8766 szuflada do suszenia owoców – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, pęknięte listwy; wym.: 46x102,5x5cm.
8. MMP/E/8749 kocioł mosiężny – stan zachowania: zabrudzenia, brak jednego uchwytu; wym.: 51x82cm.
9. MMP/E/8750 kocioł emaliowany – stan zachowania: korozja, niewielkie ślady białej emalii, zabrudzenia, dziura przy krawędzi; wym.: 46x70,5cm.
10. MMP/E/8669 – mieszadło do powideł – stan zachowania: w desce - części mieszającej przy jednym z otworów brak fragmentu drewna, ślady po drewnojadach; wym.: 110x50cm.
11. MMP/E/8670 – mieszadło do powideł – stan zachowania: zabrudzenia, spróchnienia, ślady po drewnojadach; wym.: 140x60cm.
12. MMP/E/8671 – mieszadło do powideł – stan zachowania: wyłamany kawałek drewna przy części mieszającej; wym.: 142x62cm.
13. MMP/E/8677/1 – strug ciesielski – stan zachowania: brak ostrza roboczego, spękania, rdza, zabrudzenia; wym.: 32x26cm.
14. MMP/E/8677/2 – strug ciesielski – stan zachowania: spękania, brak ostrza roboczego, zabrudzenia; wym.: 40x18,5cm.
15. MMP/E/8722 – maszynka do mielenia – stan zachowania: korozja; wym.: 44x44cm.
16. MMP/E/8672 – masielnica – stan zachowania: brak wymienionych w opisie części, rozeschnięcie, ubytki w drewnie, rdza na obręczach; wym.: 72x22cm.
17. MMP/E/8675 – waga – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach; wym.: 67x55cm.
18. MMP/E/8719 patelnia – stan zachowania: korozja, zabrudzenia, ubytki; wym.: 19x46,5cm
19. MMP/E/8718 patelnia – stan zachowania: korozja, ubytki lakieru, zabrudzenie; wym.: 36x75,5cm.
20. MMP/E/8721 garnek – stan zachowania: ubytki emalii, zabrudzenia; wym.: 13x20cm.
21. MMP/E/8701 – garnek – stan zachowania: korozja, zabrudzenia, ubytki w emalii; wym.: 23x33cm.
22. MMP/E/8720 – garnek – stan zachowania: korozja, zabrudzenia, ubytki w emalii; wym.: 21x26cm.
23. MMP/E/8731 – miska – stan zachowania: deformacja, wgniecenia, zarysowania, zabrudzenia; wym.: 16x62cm.
24. MMP/E/8758 półmisek metalowy emaliowany – stan zachowania: odpryski, obicia, ubytki w emalii, zwłaszcza duże na spodzie; wym.: 4x40,5cm.
25. MMP/E/8724 – naczynie plecione – stan zachowania: ubytki w plecionce, zabrudzenia; wym.:73x90cm.
26. MMP/E/8726 – dzbanek na naftę – stan zachowania: korozja, zabrudzenia; wym.: 54,5x22,5cm.
27. MMP/E/8706 maszyna do szycia – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ślady po drewnojadach, korozja na częściach metalowych; wym.: 40x68x100cm.
28. MMP/E/8746 magiel – stan zachowania: kompletny, zabrudzenia, nieliczne ubytki w drewnie, rozeschnięcia, spękania drewna; wym.: 70x92x208cm.
29. MMP/E/8751 kłódka – stan zachowania: korozja, brak klucza; wym.: 6,5x10cm.
30. MMP/E/8754 waga – stan zachowania: korozja, brak dwóch szalek; wym.: 49x20x19cm.
31. MMP/E/8762 kopańka – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie; wym.: 60x42x8cm.
32. MMP/E/8763 szatkownica do kapusty – stan zachowania: zabrudzenia, korozja; wym.: 206x54x32cm.
33. MMP/E/8765 stolnica – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie; wym.: 78x53x6cm.
34. MMP/E/8768 hak do oprawiania świni – stan zachowania: zabrudzenia, korozja, ślady po drewnojadach; wym.: 27x9cm.

Wozy, maszyny i narzędzia rolnicze:
35. MMP/E/8700 - wózek dwukółka – stan zachowania: ślady po drewnojadach, korozja na częściach metalowych, ubytki w drewnie, utrata stabilności konstrukcji; wym.: 126x185x74x76x60,5 (śr. koła).
36. MMP/E/8704 – wóz „żeleźniak” – stan zachowania: ślady po drewnojadach, korozja na częściach metalowych, ubytki w drewnie, utrata stabilności konstrukcji; wym.: 120x820cm.
37. MMP/E/8709 – młocarnia – stan zachowania: brakujące elementy, korozja na częściach metalowych, ubytki w drewnie, zabrudzenia; wym.: 96x164x127cm.
38. MMP/E/8710 – sieczkarnia – stan zachowania: brakujące elementy, korozja na częściach metalowych, ubytki w drewnie, zabrudzenia; wym.: 137x82,5x137x137 (śr. Koła) cm.
39. MMP/E/8727 – brona „kolczatka” – stan zachowania: korozja; wym.: 150cmx3m
40. MMP/E/8728 – pług – stan zachowania: korozja; wym.: 95x138cm.
41. MMP/E/8747 młynek do zboża – stan zachowania: brak korby, zabrudzenia, drobne ubytki w drewnie; wym.: 103x100x70cm.
42. MMP/E/8752 szpadel – stan zachowania: korozja, ułamany trzonek, spróchnienia drewna, zabrudzenia; wym.: 17,5x55cm.
43. MMP/E/8769 waga – stan zachowania: zabrudzenia, korozja, ślady po drewnojadach, drobne ubytki w drewnie; wym.: 97x59x52cm.
44. MMP/E/8770 wialnia – stan zachowania: zabrudzenia, korozja, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, współcześnie przerobione elementy; wym.: 124x81x103cm.
45. MMP/E/8761 „sztelwaga” orczyk podwójny – stan zachowania: zabrudzenia, korozja, brak niektórych elementów metalowych, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach; wym.: 187x28cm.
46. MMP/E/8767 nóż do cięcia wikliny – stan zachowania: zabrudzenia, korozja, ślady po drewnojadach; wym.: 73x11cm.

Meble i inne elementy wyposażenia wnętrz:
47. MMP/E/8783 szafa ubraniowa – stan zachowania: brak listew dekoracyjnych, brak szyldów, wykładek przy szyldach, brak zamków, zarysowania, zabrudzenia; wym.: 50x123x183cm.
48. MMP/E/8711 szafa ubraniowa – stan zachowania: luźna konstrukcja, ubytki; wym.: 44x117x176cm.
49. MMP/E/8712 szafa ubraniowa – stan zachowania: przetarcia, ubytek w zamku, wypaczenie, ubytki; wym.: 43,5x90,5x182cm.
50. MMP/E/8753 komoda – stan zachowania: ślady po drewnojadach, zabrudzenia, ubytki w drewnie; wym.: 96x95x48cm.
51. MMP/E/8699 kredens kuchenny – stan zachowania: ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, spróchnienia, przemalowania, pęknięte szyby w górnej części kredensu, brak wykładek przy zamkach, brak kluczy; wym.: 27x132x182cm.
52. MMP/E/8688 kredens – stan zachowania: •spróchnienia drewna, zacieki, ślady po drewnojadach, brak jednej szyby w górnej części kredensu, brak drzwiczek w dolnej części kredensu, zabrudzenia, ubytki w drewnie, brak klucza do zamka; wym.: 34x105x176cm.
53. MMP/E/8755 Kredens kuchenny – stan zachowania: przemalowany, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, zabrudzenia, ubytki w elementach metalowych, częściach mechanicznych zamka; wym.: 178x118x45cm.
54. MMP/E/8687 stół kuchenny – stan zachowania: przemalowania, niekompletne wykładki przy zamkach, spróchnienia drewna, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, zabrudzenia, zaplamienia, brak kluczy; wym.: 72x70x101cm.
55. MMP/E/8703 stół kuchenny – stan zachowania: przemalowania, zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, brak wykładek przy zamkach i kluczy; wym.: 74x68x102cm.
56. MMP/E/8689 stolik – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, brak szuflady; wym.: 64x55x74cm.
57. MMP/E/8695 stolik – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, brak wykładki zamka, zamka i klucza; wym.: 56,5x66x75,5cm.
58. MMP/E/8692 stół – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, otarcia i zarysowania; wym.: 76x78x107cm.
59. MMP/E/8693 komoda – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, otarcia i zarysowania; wym.: 86x51x105,5cm.
60. MMP/E/8694 łóżko – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, otarcia i zarysowania; wym.: 90x103x180cm.
61. MMP/E/8674 łóżko – stan zachowania: brak jednego boku, spróchnienia, spękania drewna, zabrudzenia, ślady po drewnojadach; wym.: 185x110x96cm.
62. MMP/E/8759 łóżko – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, przemalowania; wym.: 104x92x175cm.
63. MMP/E/8760 łóżko – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, przemalowania; wym.: 102x93x185cm.
64. MMP/E/8698 krzesło – stan zachowania: przemalowania, zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w plecionce na siedzisku, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, spróchnienia i pęknięcia drewna; wym.: 39x48x79cm.
65. MMP/E/8725 krzesło – stan zachowania: przemalowania, zniszczone siedzisko, zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, pęknięcia, ślady po drewnojadach; wym.: 38,5x46,5x78cm.
66. MMP/E/8673 krzesło – stan zachowania: zniszczone siedzisko, wytarta malatura na górnej desce oparcia i w innych miejscach krzesła, zabrudzenia, zaplamienia; wym.: 85x43x40cm.
67. MMP/E/8756 krzesło – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, brak siedziska; wym.: 48x81x46,5cm.
68. MMP/E/8757 krzesło – stan zachowania: zabrudzenia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie i malaturze; wym.: 45x74x45cm.
69. MMP/E/8690 skrzynia wianna – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie i malaturze, ślady po drewnojadach; wym.: 60x63,5x124cm.

70. MMP/E/8696 skrzynia wianna – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie i malaturze, ślady po drewnojadach; wym.: 59x61x109cm.
71. MMP/E/8707 skrzynia wianna – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie i malaturze, ślady po drewnojadach, spróchnienie i zagrzybienie struktury drewnianej, brak klucza; wym.: 60x67x119cm.
72. MMP/E/8729 skrzynia – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie i malaturze, ślady po drewnojadach, spróchnienie drewna, zarysowania, brak klucza; 63x66x126cm.
73. MMP/E/8697 kufer podróżny – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie, ślady po drewnojadach, zarysowania.; wym.: 23x37x55cm.
74. MMP/E/8723 walizka podróżna – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ubytki w drewnie i malaturze, ślady po drewnojadach, zarysowania; wym.: 24x35x64cm.
75. MMP/E/8691 zegar ścienny – stan zachowania: brak elementów, zabrudzenia, zaplamienia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie; wym.: 13x35,5x72cm.
76. MMP/E/8730 lustro – stan zachowania: zabrudzenia, zaplamienia, ślady po drewnojadach, ubytki w drewnie, spękania drewna; wym.: 76,5x109,5cm.
77. MMP/E/8676 fotografia z pogrzebu, Nowy Wiączemin, „JUN 27 1911” – stan zachowania: zażółcenia/ zaplamienia passe-partout, zabrudzenia/przebarwienia fotografii, korozja na gwoździach, szczątkowo zachowana farba na ramce, ślady po drewnojadach, pofalowane/wygięte karton zabezpieczający tył fotografii; wym.: 26x21,5cm.
78. MMP/E/8771 obraz Matka Boska – stan zachowania: zabrudzenia, ubytki w ramie; wym.: 49x65cm.
79. MMP/E/8772 obraz Pan Jezus – stan zachowania: zabrudzenia, ubytki w ramie; wym.: 50,5x64cm.
80. MMP/E/8764 liczydło szkolne – stan zachowania: zabrudzenia, korozja; wym.: 47x26x5,5cm.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.05.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.