Modernizacja boksów na odpady

» Opis zapytania

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, harmonogramem robót oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
Etap II - wykonanie modernizacji boksów na odpady na podstawie zatwierdzonego projektu oraz dokumentacji budowlanej.
Etap III - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji, rozliczenie przedmiotu dostawy.


Etap I
Wykonanie dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” projektu budowlanego oraz wykonawczego modernizacji boksów na odpady na podstawie wytycznych Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa ma zawierać kosztorys, przedmiar robót, harmonogram prac oraz niezbędne decyzje administracyjne - o ile będą wymagane (włącznie z dziennikiem budowy).

Wytyczne do projektu:

1. Usprawnienie odpływu wód opadowych z boksów, poprzez:
a. Wyprofilowanie oraz regenerację nawierzchni posadzek betonowych we wszystkich boksach. Posadzki muszą mieć spadki w kierunku wjazdu do boksów.
b. Zapewnienie odpływu wód opadowych. Spływ wód opadowych z boksów powinien skutecznie następować do koryt odpływowych usytuowanych bezpośrednio przed boksami, ze spadkiem kanalizacji w kierunku oczyszczalni ścieków . Instalacja ściekowa/kanalizacyjna, zakończona odolejaczem i separatorem wyłapującymi ze ścieków frakcje olejowe i inne zanieczyszczenia.
c. Zmodernizowany odcinek kanalizacji odprowadzającej ścieki z rejonu boksów należy wpiąć do istniejącej kanalizacji technologicznej, transportującej ścieki do zbiornika retencyjnego Dore`a nr 1 na oczyszczalni ścieków.
2. Regeneracja ścian wewnętrznych i zewnętrznych boksów na odpady.
3. Wykonanie zadaszenia nad boksami: ze zgorzeliną, na okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe
i na odpady zmieszane z budowy. Wysokość zadaszenia h=3 m, zapewniająca wjazd i pracę sprzętu drogowego, np. koparko-ładowarka New Holland lub o podobnych parametrach.
4. Zaprojektowanie i zamontowanie bram wjazdowych do poszczególnych boksów. Bramy do boksów: okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe, zmieszane odpady z budowy, na żelazo i stal. Brama do każdego boksu przesuwna, wielosegmentowa, musi mieć odrębny zamek, wszystkie zamykane na klucz.
5. Wykonanie i wymiana tablic informacyjnych na nowe.
6. Zaprojektowanie i wykonanie dla boksów na zgorzelinę, zmieszane odpady z budowy, okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe ogrodzenia z siatki. Ogrodzenie należy poprowadzić po obwodzie poszczególnych boksów z pominięciem odcinków wjazdowych do boksów (bramy).
7. Likwidacja studzienki retencyjnej wraz z niwelacją i uporządkowaniem terenu po studzience.


Etap II - Wykonanie modernizacji boksów na odpady na podstawie zatwierdzonego projektu.
1. Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z:
• obowiązującymi przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
• przepisami bhp, ochrony p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
• zaleceniami i uwagami Inspektora nadzoru,
• Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. Przy wykonaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
• Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji,
• Właściwą przedmiotowo Polską Normą,
• Aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy,
• Certyfikat wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie,
• Elementy elektryczne, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny i znak jakości wydane przez producenta.
5. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu prac.
6. Brak wyspecyfikowanych czynności do wykonania nie zwalnia Wykonawcy z wykonania prac i robót które były konieczne.
7. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca.

Etapu III - wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji, rozliczenie przedmiotu dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się