Informatyzacja materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz analiza operatów wraz z uzupełnieniem w bazie danych atrybutów ewidencyjnych

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Analiza operatów wraz z uzupełnieniem w bazie danych atrybutów ewidencyjnych.
Operaty przeznaczone do zeskanowania – 2.400 szt.
Operaty prawne do analizy – 11.715 szt.
W tym operaty bez RDSO – 8.741 szt.
Operaty prawne bez zakresu działek – 419 szt.
Operaty pomiarów powykonawczych budynków – 1.233 szt.
2.2 Zakres prac:
2.2.1 Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z PODGiK w Tczewie.
2.2.2 Analiza dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się w PODGiK pod kątem możliwości i zakresu jej wykorzystania.
2.2.3 Weryfikacja, uzupełnienie oraz korekta geometryczna (z wyłączeniem operatów w lokalnych układach współrzędnych) wszystkich punktów granicznych działek na całym obszarze opracowania na podstawie operatów pomiarowych.
2.2.4 Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie atrybutów głównie BPP (błąd położenia punktu) punktów granicznych oraz punktów budynków.
2.2.5 Wygenerowanie RDSO (Rejestr Dokumentów Składowych Operatu) i przepięcie skanów w bazie danych dla wybranych operatów w ilości 8741 operatów.
2.2.6 Po stronie Wykonawcy leży obowiązek upewnienia się, że udostępnione zostały wszystkie materiały potrzebne do realizacji całości zamówienia. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji zamówienia, braków w materiałach wyjściowych w PODGiK w Tczewie (zwanym dalej Ośrodkiem) jest zobowiązany niezwłocznie uzupełnić stwierdzone braki.
2.2.7 Przedmiot zamówienia obejmuje również zeskanowanie dokumentacji Ośrodka z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz jej kategoryzacja według słownika w ilości 2.400 operatów (teczek) wraz z umieszczeniem tych kopii dokumentów w bazie systemu (system TURBO EWID v.9.1 firmy GEOMATYKA Kraków).
2.2.8 Skanowaniu podlegać będą operaty o zróżnicowanym stanie technicznym, występujące w różnych formatach i różnych nośnikach (papier, kalka, folia itp.).
2.2.9 Wykonanie zakresów przestrzennych dla opracowanych operatów prawnych.
Uwaga: podana nazwa programu nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jego wskazanie uzasadnione jest posiadaniem przez Zamawiającego wdrożonego w 2004 r. systemu do prowadzenia komputerowej bazy danych Mapy Zasadniczej – TurboEWID, a jednocześnie nie jest obowiązkiem Wykonawcy dysponowanie licencją na użytkowanie tego oprogramowania.
2.3 Na przedmiot zamówienia składają się prace szczegółowo opisane w Warunkach Technicznych stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.
2.4 WARUNKI GWARANCJI:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi na okres minimum jednego roku - licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. W przypadku ujawnienia wad w tym okresie Wykonawca pokryje koszty usunięcia tych wad przez Zamawiającego.
Gwarancja jest jednym z kryteriów wyboru ofert, szczegółowo opisanym w Rozdziale 13 SIWZ.
2.5 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.:
2.5.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
2.5.2 Zgodnie z pkt 14.4.2 SIWZ, Wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na wymaganą kwotę.
2.6 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH:
2.6.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
2.6.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.6.3 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2.6.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
2.7 Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie informatyzacji materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego).
2.8 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się