Organizacja narady w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej CEF 2014-2020

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja narady dla ok. 50 osób w planowanym terminie 06 - 07.06.2018 r. w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Formuła realizacji: Zapytanie ofertowe unijne
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

23.1. Zamawiający może wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej w wysokości maksymalnie 10% wartości brutto Umowy.
23.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy.
23.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
23.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i wystawioną na prawie polskim. W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z załączonym wzorem gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści.
23.5. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego „KNF” albo przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza listy KNF wymaga uzyskania regwarancji przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF (http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp).
Gwarancja nie może być wystawiona przez banki i zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.
23.6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
nazwę i adres Zamawiającego (tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, oznaczenie (numer i nazwa) umowy.
23.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. - 22 1240 6292 1111 0010 5719 4182
SWIFT: PKOPPLPW
Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)”.
23.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
23.9. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 23.1.
23.10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia), oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS).
23.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
Warunki: 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

7.1. Zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu, o udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
oraz ich oferta nie będzie podlegała odrzuceniu na podstawie § 24 pkt 1) – 4) oraz pkt 11) – 17) Regulaminu.
Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie 7.1., Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Oświadczenie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ.
7.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.2.1. w zakresie warunku określonego w pkt 7.1.1. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest wpisany do jednego z rejestrów prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) - Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych lub Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich),
7.2.2. w zakresie warunku określonego w pkt 7.1.3. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował co najmniej 3 kompleksowe zamówienia, których przedmiotem była organizacja narad lub konferencji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, dla co najmniej 50 osób jednocześnie
7.3. W zakresie określonym w pkt 7.1.2., Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.
7.4. Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę:
1) kopii aktualnego wpisu do jednego z rejestrów prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) - Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych lub Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich), potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2) wykazu wykonanych zamówień/umów z podaniem przedmiotu zamówienia/umowy, dat wykonania i odbiorców wraz ze wskazaniem nr kontaktowego, adresu mailowego oraz danych osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie zamówienia/umowy oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia/umowy te zostały wykonane należycie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ),
7.5. Ponadto wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.1) powyżej.
7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.4. ppkt 1), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów przyjmuje się zgodnie z pkt 7.4 ppkt 1).
7.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych wyłącznie w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane zgodnie z reprezentacją tego podmiotu.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1042 0000 8602 0220 8460
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Organizacja narady w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej CEF 2014-2020 - 6 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Organizacja narady w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 oraz Pomocy Technicznej CEF 2014-2020:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Prawne
03-734 Warszawa ul. Targowa 74
segment C, 5 piętro, sala 3
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2018-05-25 12:15
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2018-05-17

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się