Wykonanie obsług technicznych na samolocie ZLIN 526 F

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja obsług technicznych wraz z usuwaniem niesprawności na statku powietrznym stanowiącym własność Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, tj.: samolot ZLIN 526 F z zabudowanym silnikiem M137 A i śmigłem V503A.
2. Organizacja obsługowa wykonująca ww. obsługi musi być zatwierdzona zgodnie
z przepisami EASA PART 145 lub PART M/F i posiadać ważny certyfikat z zakresem zatwierdzenia uprawniającym do wykonywania obsługi liniowej i hangarowej oraz usuwania niesprawności na samolocie ZLIN 526 F.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby wykonującej obsługę hangarową lub liniową samolotu oraz jedną osobę poświadczającą wykonanie obsługi przez personel wykonujący. Zamawiający dopuszcza zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, która posiada uprawnienia do wykonywania i jednocześnie poświadczania czynności na samolocie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
5. W przypadku wykonania mniejszego nalotu niż jest planowany, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonywania wszystkich wcześniej wyliczonych obsług planowych i wymian części ograniczonej żywotności
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się