Prowadzenie wypasu krów lub owiec lub kóz w formie kwaterowej lub swobodnej dozorowanej na obszarach Natura 2000 w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 - II części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wypasu krów lub owiec lub kóz w formie kwaterowej lub swobodnej dozorowanej na obszarach Natura 2000 w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 - II części:
Część I - Prace związane z poprawą warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, tj. na części obszaru Natura 2000 Gliniska PLH060006 o powierzchni 12 ha (część rezerwatu Gliniska).
Część II - Prace związane z poprawą warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, tj. na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 o powierzchni 16 ha (część rezerwatu Hubale).
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Część I - Prowadzenie wypasu krów w liczbie od 4 do 8 lub owiec w liczbie od 30 do 60 lub kóz w liczbie od 27 do 54, w formie kwaterowej lub swobodnej dozorowanej, na powierzchni wyznaczonej przez zamawiającego.
Część II - Prowadzenie wypasu krów w liczbie od 6 do 10 lub owiec w liczbie od 50 do 80 lub kóz w liczbie od 40 do 67, w formie kwaterowej lub swobodnej dozorowanej, na powierzchni wyznaczonej przez zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II określa
załącznik nr 1 do SIWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia wg podziału:
Część I - Prace związane z poprawą warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, tj. na części obszaru Natura 2000 Gliniska PLH060006 o powierzchni 12 ha (część rezerwatu Gliniska).
Część II - Prace związane z poprawą warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, tj. na części obszaru Natura 2000 Hubale PLH060008 o powierzchni 16 ha (część rezerwatu Hubale).
5. Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać
w ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:
6.1. nadzór nad wypasanym stadem zwierząt gospodarskich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Bazylianówka 46
Lublin 20-144
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Bazylianówka 46
Lublin 20-144
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się