DOSTAWA MATERIAŁOW DO STSTEMU PPOŻ.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP IQ8 ESSER - 2 szt.
Nr katalogowy: 804961
Przycisk ROP IQ8 IP66 adresowalny, obudowa+podstawa natynkowa+przezroczysta osłona w kpl.

2. ZESTAW OCHRONNY PRZYCISKU ROP IQ8 ESSER - 1 szt.
Nr katalogowy: 704917
Osłonka termokurczliwa kostki zaciskowej przycisków IQ8, IP55, 1 szt./opak. 10 szt

3. PŁYTKA ELEKTRONIKI PRZYCISKU ROP IQ8 ESSER - 6 szt.
Nr katalogowy: 804905
Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem

4. OBUDOWA ROP IQ8 ESSER - 6 szt.
Nr katalogowy: 704900
Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAGISZA w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – Producenta (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy)
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie)

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkt równoważny.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jakie posiada produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzeń lub w układach technologicznych Zamawiającego.
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty: opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się