Dostawa nawozów sztucznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.

» Opis zapytania

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa nawozów sztucznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.
1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy na daną część. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część.
2. Przedmiot zamówienia, nawozy sztuczne, powinny być odpowiednio opakowane i zabezpieczone przed dekompletacją. Ponadto muszą posiadać znak firmowy producenta, a do każdego rodzaju nawozu wymagane będzie załączenie opisu jego zastosowania oraz dokumentu z informacją o terminie przydatności do użycia. Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum okres przydatności do użycia każdego rodzaju nawozów sztucznych nie krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy.
3. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
4. Szczegółowy zakres dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, warunki ich wykonania zawierające istotne postanowienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) i załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego:
a) karty charakterystyki produktu, specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego nawozu;
b) certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości.
6. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę kart charakterystyki, zgodnie z pkt. III. 5) lit. a-b. Niewykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ.
7. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 – 1 (spełnia/nie spełnia).
8.Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarcza karty charakterystyki produktu, certyfikaty jakościowe, po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej.
9. Niewykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ.
10.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
1.1. Wykonawca dostarcza nawozy wraz z załączonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacją jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzające zgodność dostarczanych produktów ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
1.2. Dostawa będzie miała charakter świadczenia realizowanego sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu nawozów są:
1) Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - Stacja w Popielnie 25, gmina Ruciane-Nida, 12-220 woj. Warmińsko-mazurskie (magazyn loco).
11.Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:
Termin udzielonej gwarancji na produkty nie może być krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku -wzór umowy.
12.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się