Świadczenie usług ratownictwa wodnego oraz zarządzanie przepływem i ruchem osób korzystających z usług na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez ratowników wodnych oraz zarządzanie przepływem i ruchem osób korzystających z usług na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji, w zakresie:

1) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie niecek,
2) obserwowania wyznaczonych obszarów wodnych, niezwłocznego reagowania na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczych, zapobiegania skutkom zagrożeń, w tym nadzór nad ruchem osób w obrębie niecek i trybun,
3) natychmiastowego zawiadamiania Zarządzającego basenem (kierownictwo, kasa) oraz reagowania w przypadku naruszania zasad korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych,
4) przestrzegania zarządzeń, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Zamawiającego,
5) pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów pływalni, oraz przepisów BHP i ppoż.,
6) w przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa lub porządku określonego w regulaminach przez klientów pływalni usuwanie osób nieodpowiednio zachowujących się jako ostateczności z zachowaniem zasad współżycia społecznego, wysokiej kultury osobistej przy pełnej współpracy z Zamawiającym,
7) przestrzegania zasad współżycia społecznego i wysokiej kultury osobistej w kontaktach z użytkownikami pływalni oraz współpracownikami Zamawiającego,
8) utrzymywania porządku w punktach medycznych i socjalnych oraz wykorzystywanie tych pomieszczeń wyłącznie do celów służbowych,
9) kontroli stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację, w tym obsługa i konserwacja sprzętu basenowego (lin, drabinek, sprzętu sportowego, dydaktycznego i rehabilitacyjnego, m. in. podnośnika hydraulicznego i zjeżdżalni wodnej),
10) bieżącej dokumentacji prowadzonych działań ratowniczych, w tym kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowania wyników kontroli w dziennikach dyżurów ratowników,
11) niepozostawiania kąpiących się bez opieki ratownika oraz bezwzględnego zakazu opuszczania niecki basenu podczas dyżuru,
12) oczyszczania powierzchni, przelewów oraz dna niecek i wanien typu spa, przeznaczonych do kąpieli i rekreacji z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
13) przeglądów stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, w tym dbania o stan techniczny sprzętu ratowniczego oraz medycznego będącego na wyposażeniu pływalni,
14) pełnienia dyżurów przez ratowników w jednolitych, wskazanych w ofercie odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych, czerwonych lub pomarańczowych do wyboru,
15) sterowania oświetleniem w obrębie niecek i dostosowywanie go do potrzeb użytkowników oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia w wyniku zmiany warunków naturalnych, przerw w zajęciach i ograniczonego wykorzystania obiektów,
16) obsługi niecek rekreacyjnych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników (np.: poprzez uruchamianie grzybka wodnego, zjeżdżalni wodnej, itp.),
17) wykonywania innych poleceń kierownictwa obiektów (w ramach umowy),
18) sygnalizowania za pomocą urządzeń alarmowych naruszeń zasad korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, w szczególności granic stref dla umiejących pływać,
19) zapowiedzi komunikatów przez system nagłaśniający,
20) wpisywania na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji, w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych,
21) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,
22) pisemnego zgłaszania (oprócz wpisów w dziennikach dyżurów ratowników) zaistniałych zdarzeń oraz uszkodzeń lub braków w wyposażeniu,
23) zarządzania przepływem i ruchem osób korzystających z usług pływalni w tym m. in: kontrola legalności prowadzonej nauki pływania i dokonywania stosownych wpisów w dzienniku pracy ratowników wodnych wraz ze ścisłą współpracą z kasjerami,
24) w przypadku jakichkolwiek sporów lub nieprawidłowości w zakresie korzystania z pływalni bezzwłoczne informowanie Zamawiającego oraz kierownictwa pływalni,
25) stałego kontaktu koordynatora ratowników, wskazanego w ofercie, w celu rozwiązywania różnorodnych problemów służb ratowniczych na terenie pływalni. Ustala się czas reakcji - niezwłocznie, nie mniej bezwzględnie termin uzgodniony z Zamawiającym,
26) nieregulowania temperatury powietrza na nieckach basenowych w obiektach poprzez m.in. otwieranie okien, drzwi oraz zakręcania kaloryferów.
Przerwy śniadaniowe dla ratowników wodnych:

- w Krytej Pływalni „Wodny Park”:

gdy obiekt jest czynny od godziny 6.00 do godziny 22.00::

dla pierwszego ratownika wodnego w godzinach od 10.00 do 10.15 oraz w godzinach od 18.00 do 18.15,
dla drugiego ratownika wodnego w godzinach od 10.15 do 10.30 oraz w godzinach od 18.15 do 18.30;

gdy obiekt jest czynny od godziny 10.00 do godziny 22.00:

dla pierwszego ratownika od godziny 16.00 do godziny 16.15,
dla drugiego ratownika od godziny 16.15 do godziny 16.30;

- na Basenie Odkrytym:

dla pierwszego ratownika od godziny 14.00 do godziny 14.15,
dla drugiego ratownika od godziny 14.15 do godziny 14.30;

- w Krytej Pływalni „Delfin”, Inowrocławskiej Termie:

Zamawiający zapewni stanowisko pozwalające na nadzór i konsumpcję na terenie niecki basenowej.

Nieprzestrzeganie opisanych wyżej szczegółowych obowiązków stanowi nienależyte wykonanie umowy i upoważnia Ośrodek Sportu i Rekreacji do obciążenia karą umowną w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia, przy czym za opuszczenie niecki basenowej, kara ta wynosi 15%.”

3. Wykaz obiektów:

- Kryta Pływalnia „Wodny Park”, ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu;
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 22.00
oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 22.00;
obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,50 x 25,00 m, nieckę rekreacyjną o głębokości 0,45 – 1,2 m z atrakcjami i hamownią, dwie wanny jacuzzi;
dwa stanowiska ratownicze – zgodnie z normą;

- Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. M. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu;
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 22.00
oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 22.00;
obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,30 x 24,85 m;
jedno stanowiska ratownicze – zgodnie z normą;

- Basen Odkryty, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu;
w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00;
obiekt posiada nieckę o wymiarach 25,00 x 50,00 m;
dwa stanowiska ratownicze – zgodnie z normą;

- Inowrocławska Terma, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu;
w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.10 – 18.00, w niedziele w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w każdy wtorek i czwartek do godziny 20.30,
oraz w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.10 - 20.00, w niedziele w godzinach 10.00 – 20.00,
oraz w miesiącach: lipiec i sierpień czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 7.10– 22.00, w niedziele w godzinach 10.00 – 22.00,
obiekt posiada nieckę o wymiarach 24,93 x 6,0 m, jedną wannę jacuzzi;
jedno stanowiska ratownicze – zgodnie z normą.

Powyższe godziny funkcjonowania obiektów mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego.

Uwaga:
Planowana ilość godzin usług ratownictwa wodnego wynosi 19.452 godzin i 30 minut.
Powyższa ilość godzin jest wartością maksymalną nieuwzględniającą pomniejszeń wynikających z przerw technologicznych i potrzeb Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się