Konserwacja i dokonywanie prac naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach będących własnością m.st. Warszawy, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów

» Opis zapytania

A. Przedmiot zamówienia
I. Przedmiot zamówienia:
a. Konserwacja i dokonanie robót naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach będących własnością m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów lokale użytkowe przy :
• ul. Przyczółkowej 27 A
• ul. Kolegiackiej 3
• ul. Radosnej 11

ul. PRZYCZÓŁKOWA 27 A – zakres prac obejmuje:

I. Instalacja c. o.:
1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym.
2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o..
3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności,
• Usuwanie nieszczelności instalacji
• Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb.,
4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb.
5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń.
6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń.
7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym:
• Wymiana zaworów grzejnikowych,
• Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej.
8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w kotłowni gazowej.
II. Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wod. – kan. wraz z przyłączami do budynku
( Wykonawca powinien posiadać agregat prądotwórczy ( trójfazowy, 1,5 kW ) i zastosować go, w przypadku awarii - wyłączenia - zasilania w celu zapewnienia ciągłości prac zainstalowanych pomp ).
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą
poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które wyposażone są wynajęte lokale.
III. Instalacja hydrantowa, hydrantów i gaśnic - 8 szt. ( 7 x GP-6z ABC, 1 x GSE – 2x ).
1. Dwa razy do roku płukanie hydrantów
2. Raz do roku badanie ciśnienia i wydajności hydrantów potwierdzone wpisem na kontrolce hydrantów
Uwaga: Wymagane wpisy o w/w czynnościach w książce kontroli
3. Raz do roku sprawdzenie stanu technicznego gaśnic – potwierdzone wpisem na kontrolce gaśnicy
IV. Instalacja kanalizacji deszczowej przedmiotem usługi jest zapewnienie obsługi i konserwacji
oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym wraz
z przyłączami (Wykonawca powinien posiadać agregat prądotwórczy (trójfazowy, 1,5 kW)
i zastosować go, w przypadku awarii-wyłączenia- zasilania w celu zapewnienia ciągłości
prac zainstalowanych pomp) tj.:
1. Czyszczenie rewizji, co najmniej dwa razy w roku, w przypadku zatkania przepychanie niedrożnych odcinków ręcznie lub WUKO
2. Wymiana odcinków rur na odcinku do 1 mb.
3. Konserwacja instalacji odwadniającej i drenażowej wraz z zainstalowanymi urządzeniami
m. in. podgrzewanymi wpustami dachowymi, zbiornikiem wodnym p.-poż, instalacją rozsączającą, pompami i powiązanymi urządzeniami branży elektrycznej, automatyką i sygnalizacją.
4. Utrzymanie sprawności sygnalizacyjnej ewentualnej awarii przepompowni i zbiornika
wody p.– poż.
V. Wentylacja nawiewno – wywiewna, klimatyzacja i agregat wody lodowej
uwzględniając m. in.:
1. Centrale„JUWENT”typ:CP-1-P (L)-W/1-6 ):
7 szt. central nawiewnych, 4 szt. central wywiewnych,
 zakup i wymianę filtrów powietrza ( wg stanu zużycia lub zaleceń producenta ) – kasetowe klasy EU4/48,
 kontrolę stanu nagrzewnic wodnych i chłodnic oraz czyszczenie lamel,
 kontrolę zespołów wentylatorów nawiewnych i wywiewnych – ADH 160,
 sprawdzanie łożysk poszczególnych urządzeń,
 kontrolę naciągu pasków klinowych i ewentualna wymiana,
 kontrolę pracy odkraplaczy i syfonów odpływowych, przepustnic powietrza,
 sprawdzanie prądów wentylatorów,
 kontrolę działania mikroprocesorowych sterowników,
 kontrolę czujników, przetworników pomiarowych ( temp., ciś., wilgotności ),
 sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających,
 wymiana i zakup żarówek sygnalizacyjnych,
 sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,
 sprawdzanie pomp obiegowych nagrzewnic,
 kontrola wartości nawiewu i wywiewu powietrza dla poszczególnych pomieszczeń
 kontrola i regulacja schładzania dla poszczególnych pomieszczeń w okresie letnim
 Sprawdzanie i naprawa przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz kontrola
i regulacja przepływów powietrza w poszczególnych zespołach N. –W.
2. Okresowa kontrola i konserwacja:
o wentylatorów dachowych typu SILWENT – 160 z siln. – szt. 9
o wentylatorów dachowych typu DAs-200 z sil. – szt. 2
o wentylatorów na kratkowych typu EDM 160 z regulatorem obrotów – szt. 4
o wentylator typu TD-500/160HS – szt. 1
o zespół kurtyn powietrznych typu Frico seria AD 220 E12 – szt. 1
o klimatyzatory FUJITSU R410A - szt. 2
o klimatyzatory dwururowe - szt. 5
3. Agregat wody lodowej AERMEC NRA550 – 1 szt.
 Sprawdzenie stanu skraplacza,
 Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu,
 Sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych,
 Sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji, ewentualna korekta napełnienia,
 Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,
 Sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych,
 Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek,
 Sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,
 Sprawdzenie i regulacja przetworników ciśnienia i zwłok czasowych,
 Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki,
 Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu,
 Sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych,
VI. Wentylacja grawitacyjna:
 Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,
VII. Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej
2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie oraz konserwacja oświetlenia zewnętrznego z zakupem i wymianą źródeł światła,
4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
7. Prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzanych prac konserwacyjnych,
8. Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych ( takich jak wyłączniki różnicowo – prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, itp. ) zgodnie z zaleceniami producenta
i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i udokumentowanie ich w książce konserwacji instalacji,
9. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
10. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
11. Konserwacja i okresowa kontrola systemu oddymiana i przewietrzania ( coroczny przegląd systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami ) w tym:
poprawności działania centrali sterującej urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi UOCD (producent UNIMA-tech Sp. z o.o.), czujki dymowe ECO 1003, przyciski alarmowe sterujące oddymianiem RWO-1, czujka deszcz-wiatr CWD-2, czujka reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej, przycisk przewietrzania PP-20 z klawiaturą membranową, napędy zębatkowe do okien dymowych zamontowanych w szklanym dachu (producent D+H Polska Sp. z o.o.).
12. Instalację odgromową
13. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd
VIII. Instalacja gazowa – w zakres wchodzi:
1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający).
2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji
3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami.
4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników.
5. Powiadamianie Zamawiającego i właściwych służb o nieprawidłowościach w pracy kotła gazowego ( jeśli takie występują ).
6. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę,
IX. Kotłownia gazowa - w zakres wchodzi:
1. Nadzór i przegląd kotła wodnego c.o. firmy DIE DIETRICH THERMIQUE ( DTG 330-14S,
260 kW, 2008 r. ) zasilany gazem ziemnym wraz z pełnym oprzyrządowaniem tj. pompami, zbiornikami oraz nadzór i kontrola sterowania i automatyki itp.,
2. Gazowy zbiornikowy podgrzewacz wody typu RICZMOND z systemem samooczyszczania EverKleen PL 100 do przygotowania ciepłej wody użytkowej model PL 75-75 zasilany gazem ziemnym,
3. Zgłaszanie przeglądów do UDT
4. Kolektor gazowy śred. 250, L=2, 5 m,
5. Naczynie zbiorcze ciśnieniowe Reflex N300,
6. Aktywny system kontroli wycieku gazu typu GX firmy GAZEX Warszawa,
7. Pompa obiegu kotłowego WILO TOP – S 40/7,
8. Pompa instalacji centralnego ogrzewania WILO TOP – E 30/1-7,
9. Pompa instalacji ciepła technologicznego WILO TOP – E 40/1-10,
10. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej CIRCOSTAR typ WILO STAR – Z25/2 EM,
11. Kompaktowa stacja uzdatniania wody dla kotłowni o mocy do 350 kW złożona z urządzeń firmy BWT,
12. Magneto filtr MFW – 65 VALMARK,
13. Inne urządzenia i zawory zamontowane na instalacjach:
 centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,
 obiegu kotłowego,
 centralnej ciepłej wody użytkowej,
 gazowej,
 odprowadzania spalin z okresową neutralizacją skroplin gazów wylotowych (z kotłów gazowych) mlekiem wapiennym.
X. Urządzenia dźwigowe – takie jak:
Dźwig osobowy, hydrauliczny typ EASYLIFE AS- L/480 - szt. 1
Platforma przychodowa dla niepełnosprawnych prod. ALTECH spol. s.r.o. typ DELTA–szt. 2.
Zakres obejmuje:
1. Jazda i kontrola funkcji:
- sprawdzenie elementów oświetlenia kabiny,
- sprawdzenie działania systemu awaryjnego oświetlenia kabiny / opcjonalnie,
- sprawdzenie funkcji systemu komunikacji głosowej przy zasilaniu sieciowym i z
akumulatora,
- sprawdzenie działania wentylatora / opcjonalnie,
- sprawdzenie działania przycisków piętrowych w kabinie,
- sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej / opcjonalnie,
- sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach,
- sprawdzenie działania przycisków otwierania i zamykania drzwi,
- sprawdzenie działania urządzeń nawrotu drzwi – fotokomórka, kurtyna, kontakt
mechaniczny nawrotu, system prądowy nawrotu drzwi,
- sprawdzenie parametrów pracy drzwi kabiny z napędem elektrycznym; czas otwierania,
czas otwarcia , czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie,
- sprawdzenie płynności pracy drzwi przystankowych,
- kontrola działania wyłącznika STOP na kabinie,
- kontrola działania kontaktu zwisu lin i chwytaczy,
- kontrola urządzeń bezpieczeństwa na kabinie,
- kontrola działania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny,
- kontrola stanu elementów zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice zawieszenia
drzwi, rolki jezdne i kontrujące, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie,
- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych, oczyszczenie i
regulacja,
- oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej,
- sprawdzenie zamków i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie,
- sprawdzenie skuteczności awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,
- sprawdzenie działania amortyzatorów – domykaczy drzwi przystankowych,
- sprawdzenie kontaktów podłogi ruchomej, lub progu ruchomego, oczyszczenie i
smarowanie,
- sprawdzenie układu czasowego przełączenia sterowania,
- sprawdzenie parametrów komfortu jazdy; start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie,
- smarowanie prowadnic kabinowych i przeciw wagowych / prowadniki ślizgowe,
- czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciw wagowych / prowadniki rolkowe,
- sprawdzenie i regulacja układu odwzorowania położenia kabiny w szybie,
- sprawdzenie dokładności zatrzymania na przystanku,
- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych; strzałek kierunku jazdy,
sygnalizatorów dźwiękowych przybycia kabiny, piętro wskazywaczy,
- kontrola działania wyłącznika STOP w podszybiu,
- sprawdzenie oświetlenia szybu,
- sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,
- czyszczenie podszybia i dachu kabiny,
- kontrola zderzaków kabiny i przeciwwagi – próba dynamiczna,
- kontrola obciążki ogranicznika prędkości, smarowanie,
- kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych.
2. Kontrola zespołu napędowego i urządzeń w maszynowni:
- kontrola zespołu napędowego, czyszczenie,
- czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem,
- czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem,
- sprawdzenie kontaktów hamulca,
- sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym ( wciągarki reduktorowe ),
- sprawdzenie stanu lin nośnych smarowanie,
- sprawdzenie stanu rowków tarczy ciernej,
- wykonanie próby sprzężenia ciernego,
- sprawdzenie stanu koła zdawczego,
- oczyszczenie i kontrola stanu zamocowań lin nośnych / pasów nośnych / opcjonalnie,
- kontrola ogranicznika prędkości czyszczenie i smarowanie z rozbieraniem,
- kontrola stanu linki ogranicznika prędkości,
- wykonanie próby działania aparatu chwytnego,
- czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących,
- kontrola połączeń w tablicy sterowej,
- kontrola działania zabezpieczeń prądowych,
- kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych,
- sprawdzenie i analiza zdarzeń zapisanych przez system ( sterowania mikroprocesorowe ),
- kontrola systemu REM – połączenia elektryczne, stan akumulatora itp. / opcjonalnie,
- wykonanie funkcji SELFTEST – samo testowanie urządzenia.
3. Uczestnictwo WYKONAWCY w okresowych badaniach UDT.
4. Dostęp do całodobowego Centrum ONLINE.
5. Całodobowe uwalnianie pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.
6. Usługa pogotowia dźwigowego całodobowa.
7.Wszelkie naprawy związane z wymianą części zamiennych wykonywane będą na podstawie
odrębnego, pisemnego zlecenia ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Materiały eksploatacyjne takie jak: śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo,
środki myjące, olej przekładniowy oraz smary stałe należy uwzględnić w kosztach konserwacji.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu raportów:
- protokół wykonania przeglądu,
- wykonywanie pomiarów:
a) rezystancji izolacji
b) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
10. Do obowiązków Wykonawcy należy również oczyszczenie podstawowych elementów dźwigu
zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny,
11. Utylizacja - odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów
pozostałych po naprawach np. liny, koła itp.,
12. Wszystkie pomiary elektryczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Zgłaszanie przeglądów do UDT
XI. Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny – parking,
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramami,
5. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5.1. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
6. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
7. Przegląd roczny budynku.
8. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. KOLEGIACKA 3 - zakres prac obejmuje:

Instalacja c. o.:
1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym.
2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o..
3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności,
• Usuwanie nieszczelności instalacji
• Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb.,
4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb.
5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń.
6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń.
7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym:
• Wymiana zaworów grzejnikowych,
• Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej.
8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w węźle cieplnym ( regulatory różnicy ciśnienia i przepływu, zawory, czujniki temperatury firmy SAMSON, liczniki ciepła ULTRAFLOW, wymienniki ciepła płytowe – SWEP, pompy obiegowe – GRUNDFOS itp.
Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie,
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych (bez podejść w częściach wynajętych ) wraz z przyłączami.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą
poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
7. Konserwacja przepompowni ścieków EPS-P-2 firmy Ecol-Unicon w pomieszczeniu separatorów,
8. Konserwacja zestawu hydroforowego COR-2 MHIE 406/VR-EB firmy Wilo oraz agregatu do podnoszenia ścieków Unilift KP1 50 firmy GRUNDFOS w pomieszczeniu wodomierza i hydroforu
9. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które wyposażone są wynajęte lokale.
10. Konserwacja systemu kanalizacji burzowej z elektronicznie sterowaną klapą.
III. Instalacja hydrantowa, hydrantów i gaśnic.
1. Dwa razy do roku płukanie hydrantów
2 Raz do roku badanie ciśnienia i wydajności hydrantów potwierdzone wpisem na kontrolce hydrantów
Uwaga: Wymagane wpisy o w/w czynnościach w książce kontroli
3 Raz do roku sprawdzenie stanu technicznego gaśnic – potwierdzone wpisem na kontrolce gaśnicy
IV. Instalacja kanalizacji deszczowej przedmiotem usługi jest zapewnienie obsługi i konserwacji
oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym tj.:
1. Czyszczenie rewizji, co najmniej dwa razy w roku w przypadku zatkania przepychanie niedrożnych odcinków ręcznie lub WUKO
2. Wymiana odcinków rur do 1 mb.
3. Konserwacja instalacji odwadniającej i drenażowej wraz z zainstalowanymi urządzeniami
m. in. instalacją rozsączającą – firmy FunkeGroupe, odwodnienie liniowe systemu Multiline Drainlock, pompami i powiązanymi urządzeniami branży elektrycznej, automatyką i sygnalizacją.
V. Wentylacja nawiewno – wywiewna, klimatyzacja
uwzględniając m. in.:
1. Centrale firmy CLIMA GOLD TYPU OPTIMA – NW -2-P – WK - Hw- We :
 zakup i wymianę filtrów powietrza ( wg stanu zużycia lub zaleceń producenta )
 kontrolę stanu nagrzewnic wodnych i chłodnic oraz czyszczenie lamel,
 kontrolę zespołów wentylatorów nawiewnych i wywiewnych – ADH 160,
 sprawdzanie łożysk poszczególnych urządzeń,
 kontrolę naciągu pasków klinowych i ewentualna wymiana,
 kontrolę pracy odkraplaczy i syfonów odpływowych, przepustnic powietrza,
 sprawdzanie prądów wentylatorów,
 kontrolę działania mikroprocesorowych sterowników,
 kontrolę czujników, przetworników pomiarowych ( temp., ciś., wilgotności ),
 sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających,
 wymiana i zakup żarówek sygnalizacyjnych,
 sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,
 sprawdzanie pomp obiegowych nagrzewnic,
 Sprawdzanie i naprawa przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz kontrola przepływów powietrza w poszczególnych zespołach N. –W.
2. Okresowa kontrola i konserwacja:
o wentylatorów dachowych
o wentylatorów kanałowych
o zespół kurtyn powietrznych typu VRF 1 8HP, VRF 2 14 i 16 HP
o klimatyzatory SPLIT
VI. Wentylacja grawitacyjna:
 Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,
VII. Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych,
2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji,
4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
7. Prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzanych prac konserwacyjnych,
8. Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych ( takich jak wyłączniki różnicowo – prądowe, systemy oświetlenia awaryjnego, wyłączniki główne prądu, itp. ) zgodnie z zaleceniami producenta
i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i udokumentowanie ich w książce konserwacji instalacji,
9. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
10. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
11. Konserwacja i okresowa kontrola systemu oddymiana i przewietrzania ( coroczny przegląd systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami ) w tym:
12. poprawności działania centrali sterującej urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi, czujki dymowe, przyciski alarmowe sterujące oddymianiem, przycisk przewietrzania z klawiaturą membranową, napędy zębatkowe do okien dymowych
13. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie
14. instalację odgromową
15. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd
VIII. Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny – parking,
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramami
5 Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
6 Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

IX. Konserwacja systemu SAP ( System alarmu Pożarowego ):
1. Okresowy przegląd systemu SAP ( raz na kwartał )
a. Centrala SAP:
- kompleksowe sprawdzenie stanu działania centrali SAP
- sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych
- sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w centrali SAP
b. Pętle i linie dozorowe:
- sprawdzenie działania czujników przez testowanie ( zadymianie )
- sprawdzenie stanu technicznego okablowania
- sprawdzenie stanu połączeń przewodów w gniazdach czujek
- sprawdzenie zamocowania czujek i gniazd czujek
- oczyszczenie z kurzu czujników i gniazd
- sporządzenie wydruku z testu czujników
- sprawdzenie stanu technicznego ROP-ów
- sporządzenie wydruków z zadziałania ROP-ów
c. Sygnalizatory:
- sprawdzenie stanu technicznego połączeń przewodów
- sprawdzenie działania sygnalizatorów
2. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku w czwartym kwartale.
a. Sprawdzenie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych:
- czujek dymu – imitatorem dymu
- czujek liniowych typ DOP – ustawienie czujności
- wskaźników zadziałania
- ręcznego ostrzegacza pożaru
- elementów adresowanych – w zależności od rodzaju czujki
b. Sprawdzenie zasilania systemu SAP:
- pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilania
- pomiar skuteczności ochr. – p.-porażeniowej
- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzenie prądu ładowania i stanu technicznego akumulatorów zasilania rezerwowego
- sprawdzenie poprawności działania zasilania rezerwowego przy zaniku napięcia.
X. GAZEX – detektory spalin i gazu
Według wytycznych Producenta

ul. RADOSNA 11 - zakres prac obejmuje:

Instalacja c. o.:
1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym.
2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o..
3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności:
• Usuwanie nieszczelności instalacji
• Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb.,
4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb.
5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń.
6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń.
7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym:
• Wymiana zaworów grzejnikowych,
• Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej.
8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w węźle cieplnym.
Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych.
3. Czyszczenie rewizji co najmniej dwa razy w roku w przypadku zatkania przepychanie niedrożnych odcinków ręcznie lub WUKO
4. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
5. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
6. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
7. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych
Wentylacja nawiewno – wywiewna
uwzględniając m. in.:
1. Centrale firmy KLIMOR NW1, NW2, NW3, NW4, NW5.
- zakup i wymianę filtrów powietrza ( wg stanu zużycia lub zaleceń producenta )
- kontrolę stanu nagrzewnic wodnych i chłodnic oraz czyszczenie lamel,
- kontrolę zespołów wentylatorów nawiewnych i wywiewnych
- sprawdzanie łożysk poszczególnych urządzeń,
- kontrolę naciągu pasków klinowych i ewentualna wymiana,
- kontrolę pracy odkraplaczy i syfonów odpływowych, przepustnic powietrza,
- sprawdzanie prądów wentylatorów,
- kontrolę działania mikroprocesorowych sterowników,
- kontrolę czujników, przetworników pomiarowych ( temp., ciś., wilgotności ),
- sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających,
- wymiana i zakup żarówek sygnalizacyjnych,
- sprawdzanie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,
- sprawdzanie pomp obiegowych nagrzewnic,
 Sprawdzanie i naprawa przewodów wentylacyjnych i ich izolacji oraz kontrola przepływów powietrza w poszczególnych zespołach N. –W.
2. Okresowa kontrola i konserwacja:
o wentylatorów dachowych
o wentylatorów kanałowych
Wentylacja grawitacyjna:
Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,
Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku,
2. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku,
3. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
4. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku ( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie,
5. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
6. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
7. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
8. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
9. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
10. Wymiana źródeł światła na wysokości do 7 m,
11. Instalację odgromową
12. Konserwacja systemu alarmowego
13. Konserwacja systemu domofonowego wraz z elektrozamkami
14. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd
Instalacja hydrantowa, hydrantów i gaśnic.
1. Dwa razy do roku płukanie hydrantów
2. Raz do roku badanie ciśnienia i wydajności hydrantów potwierdzone wpisem na kontrolce hydrantów
Uwaga: Wymagane wpisy o w/w czynnościach w książce kontroli
3. Raz do roku sprawdzenie stanu technicznego gaśnic – potwierdzone wpisem na kontrolce gaśnicy.
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
5. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
6 Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
7 Przegląd roczny budynku.
8 Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

b. „Remonty lokali użytkowych w tym budynki przy:
• ul. Potułkały 10
• ul. St. Kostki Potockiego 31 A
• ul. St. Kostki Potockiego 31
• ul. St. Kostki Potockiego 20
• Aleja Wilanowska/Kosiarzy
• ul. Lentza 3
• ul. Przydatki/Przyczółkowa
• ul. Vogla 40A
• ul. Ptysiowej 1

ul. POTUŁKAŁY 10 - zakres prac obejmuje:

Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych
Wentylacja grawitacyjna:
Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,
Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
2. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji,
3. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
4. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
5. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
6. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
7. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
8. Instalację odgromową
Instalacja gazowa – w zakres wchodzi:
1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający).
2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji
3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami.
4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników.
5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę.

Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodnik, opaska wokół budynku).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej.
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. St. Kostki Potockiego 31 a - zakres prac obejmuje:

Instalacja c. o.:
1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym.
2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o..
3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności:
• Usuwanie nieszczelności instalacji
• Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb.,
4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb.
5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń.
6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń.
7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym:
• Wymiana zaworów grzejnikowych,
• Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej
Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych (bez podejść w częściach wynajętych) wraz z przyłączami.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej ( wraz z przyłączem) w należytym stanie technicznym i użytkowym.
6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych
Wentylacja grawitacyjna:
1. Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,
2. Okresowa kontrola i konserwacja klimatozatora
Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku,
2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji,
4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
9. Instalację odgromową
Instalacja gazowa – w zakres wchodzi:
1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający).
2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji
3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami.
4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników.
5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę.
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny )
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
6. Drobne naprawy kominów spalinowych.
7. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
8. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
9. Przegląd roczny budynku.
10. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. ST. KOSTKI POTOCKIEGO 31 - zakres prac obejmuje:

Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi.
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny, ogrodzenia wraz z furtką i bramą )
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4.Drobne naprawy kominów spalinowych.
5.Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
6.Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
7.Przegląd roczny budynku.
9.Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. St. Kostki Potockiego 20 (budynek wpisany do rejestru zabytków) - zakres prac obejmuje:

1. Instalację c. o. oparta na lokalnej kotłowni olejowej wyposażoną w kocioł olejowy VIADRUS G – 50 z pompą GRUNDFOSS 65-120F i zbiornikami 3 x 1500 l – przegląd i konserwację należy wykonywać zgodnie z DTR urządzenia.
2. Obiekt należy monitorować pod kątem dewastacji, włamania itp. Zdarzeniom losowym (budynek jest wyposażony w system antywłamaniowy).
3. W przypadku uruchomienia systemu antywłamaniowego po otrzymaniu zgłoszenia przez firmę obsługującą system konieczne jest podjęcie działań mających na celu usunięcie przyczyny alarmu lub zabezpieczenie obiektu przed dalszymi uszkodzeniami.
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny, ogrodzenia wraz z furtką )
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
6. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
7. Przegląd roczny budynku.
8. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

al. WILANOWSKA / KOSIARZY- zakres prac obejmuje:

Instalacja elektryczna:
1. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
2. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji oraz oświetlenia garaży i ich usuwanie,
3. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
4. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych,
5. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
6. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
7. Zakup oraz wymiana oraz wymiana źródeł świateł w oprawach na garażach
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny )
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
6. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
7. Przegląd roczny budynku.
8. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. Lentza 3- zakres prac obejmuje:

Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi.
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. Przydatki/Przyczółkowa - zakres prac obejmuje:

Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi.
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6.Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7.Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. Vogla 40a- zakres prac obejmuje:

Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi.
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.


ul. Ptysiowa 1- zakres prac obejmuje:

Budynek wolno stojący-pustostan, należy dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego budynku z zewnątrz oraz wewnątrz budynku, stanu instalacji wod-kan jak i sieci elektrycznej, wszelkie usterki bez zwłocznie zgłaszać Inwestorowi.
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

c. „Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego”, w tym budynki przy:
• ul. Wiertniczej 147
• ul. Resorowej 16
• ul. Przyczółkowej 58
• ul. Wiktorii Wiedeńskiej 6 m 3,4
• ul. Wiktorii Wiedeńskiej 2 m 4
• ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7 m 10, 15, 23
• ul. Wiktorii Wiedeńskiej 8 m 1
• ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9 m 2
• ul. Wiktorii Wiedeńskiej 11 m 1
• ul. Marconich 5 m 38

ul. WIERTNICZA 147 - zakres prac obejmuje:

Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych
Wentylacja grawitacyjna:
Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,
Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu
elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników
elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej, zakup i wymiana źródeł światła w części wspólnej,
2. Naprawa osprzętu elektroinstalacyjnego,
3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku
( w tym oświetlenie zewnętrzne terenu i na budynku ) i ich usunięcie,
4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
5. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych,
6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
9. Instalację odgromową
10. Konserwacja systemu domofonowego wraz z elektrozamkami,
11. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. RESOROWA 16 - zakres prac obejmuje:

Instalacja c. o.:
1. Kompleksowa kontrola przed sezonem grzewczym.
2. Wykonywanie regulacji instalacji c.o..
3. Kontrola działania w trakcie sezonu, kontrola szczelności:
• Usuwanie nieszczelności instalacji
• Wymiana instalacji na odcinkach do jednego mb.,
4. Napełnianie i uzupełnianie zładu w miarę potrzeb.
5. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń.
6. Odpowietrzanie układu i poszczególnych urządzeń.
7. Wykonywanie innych czynności typowych dla obsługi instalacji c.o., w tym:
• Wymiana zaworów grzejnikowych,
• Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej.
8. Konserwacja, regulacja i naprawy urządzeń w węźle cieplnym.
9. Odczyt ciepła centralnego ogrzewania
II. Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie,
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść w częściach wynajętych.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana
na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
6. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
7. Odczyt liczników ciepłej i zimnej wody.
8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych
Wentylacja grawitacyjna:
Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych
Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej oraz oświetlenia na zewnątrz budynku, zakup i wymiana źródeł światła w części wspólnej,
2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji i ich usuwanie,
4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
5. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych,
6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
9. Instalację odgromową
10. Konserwacja systemu domofonowego wraz z elektrozamkami
11. W miarę wymaganego terminu 5 letni przegląd
Instalacja gazowa – w zakres wchodzi:
1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający),
2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji,
3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami.
4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników.
5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę.
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku.
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. PRZYCZÓŁKOWA 58 - zakres prac obejmuje:

Instalacja wod. – kan.:
1. Kontrola szczelności, przepustowości instalacji wewnętrznej wraz z przyłączami do budynku oraz ich usuwanie,
2. Bieżące udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych z wyłączeniem podejść
w częściach wynajętych.
3. Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej z wyłączeniem armatury w częściach wynajętych, w tym:
• Uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyńcza wymiana na instalacji,
• Wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb..
4. Usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą
5. poszczególnych elementów (wymiana instalacji na odcinkach do 1 mb.).
6. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej w należytym stanie technicznym i użytkowym.
7. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed mrozem.
8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje konserwacji i naprawy mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych
Wentylacja grawitacyjna:
Okresowa kontrola i konserwacja kanałów wentylacyjnych,

Instalacja elektryczna – zakres obejmuje:
1. Wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, bezpieczników, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz podłączeń urządzeń elektrycznych i innych odbiorników elektrycznych wewnątrz budynku na klatce schodowej, zakup i wymiana źródeł światła w części wspólnej.
2. Naprawę osprzętu elektroinstalacyjnego,
3. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji,
4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic,
5. Naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej,
6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych,
7. Utylizacja zużytego osprzętu elektroenergetycznego leży po stronie Wykonawcy,
8. Okresowa kontrola sprawności innego sprzętu elektrycznego,
9. Instalację odgromową
Instalacja gazowa – w zakres wchodzi:
1. Doszczelnianie kurków gazowych nie wymagających wyłączenia dostawy gazu oraz wymiana zaworów gazowych przy odbiornikach (koszt zaworów pokrywa Zamawiający).
2. Usuwanie wszystkich drobnych nieszczelności stwierdzonych na instalacji
3. Konserwacja instalacji gazowej poprzez drobne czyszczenie i malowanie zgodnie z przepisami.
4. Odcinanie instalacji gazowej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprzydatności aparatów gazowych do dalszego użytku celem zapobieżenia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników.
5. Roczne przeglądy szczelności instalacji gazowej wykonane przez uprawnioną osobę.
Roboty budowlane:
1. Drobne naprawy budowlane ( murarskie, tynkarskie ) do 1 m2 w miejscu – jednak
nie więcej niż 5 m2 łącznie ( część administracyjna oraz teren zewnętrzny –
chodniki, opaska wokół budynku ).
2. Utrzymanie w sprawności technicznej stolarki drzwiowej i okiennej ( w części
administracyjnej ).
3. Drobne naprawy blacharsko - dekarskie do 1 m2 w miejscu – jednak nie więcej niż 10 m2
łącznie.
4. Drobne naprawy kominów spalinowych.
5. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń ( do ok. 5 m2 w jednym miejscu – nie więcej jednak
niż 20 m2 ) ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą.
6. Przeglądy kominiarskie udokumentowane protokołem.
7. Zakup towaru w miarę potrzeb jednorazowo do 200 zł netto.
8. Przegląd roczny budynku
9. Usuwać w pracach konserwacyjnych skutki wandalizmu

ul. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 6m.3,4-zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru.
ul. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 2m.4- zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru.

ul. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 7m.10,15,23-zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru

ul. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 8 m.1 - zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru.

ul. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 9 m.2 - zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru.

ul. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 11 m.1 - zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru.

ul. Marconich 5 m.38 - zakres prac obejmuje:

1. Instalacja c. o. - od pionów głównych do punktów odbioru.
2. instalację wod. – kan. – od pionów głównych do punktów odbioru.
3. instalację gazową – od pionu głównego do punktu odbioru

II. Zakres zamówienia: wykonać zgodnie z w/w opisem

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wod. – kan. i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Oferent przedstawi odpowiednie zaświadczenia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych i gazowych oraz świadectwa autoryzacji w zakresie obsługi kotła gazowego, central wentylacyjnych, klimatyzatorów, zbiornika wody lodowej, pomp na instalacjach
wod. – kan. i c. o..

III. Termin wykonywania zamówienia
Od 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2019 r.

IV. Dodatkowe informacje:
Umowa w formie ryczałtu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się