Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych oraz bieżącego utrzymania żywopłotów i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych;
Zadanie 2 – wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz sporządzenie operatu szacunkowego;
Zadanie 3 – Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze:
• Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Furgoła i Parkowej w Czerwionce-Leszcznach
• Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic Żorskiej i Wyzwolenia w sołectwie Stanowice
• Wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach
• Wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice

Zadanie 1 – obejmuje:
a) usunięcie drzew, w tym złomów i wywrotów, w szacowanej ilości 100 szt. z jednoczesnym odkupieniem przez wykonawcę pozyskanego drewna, frezowanie pni po wycince oraz zrębkowanie masy drzewnej pozyskanej z koron drzew wraz z transportem poza teren pasa drogowego wraz z utylizacją. Ponadto usługa obejmuje usunięcie karpiny wraz z odwozem poza teren pasa drogowego i utylizacją w przypadku wywrotu drzewa.
Zestawienie ilości drzew do usunięcia opisano w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) i zestawieniach (Załącznik nr 8 do SIWZ) stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
Drzewa powinny być ścięte tak, aby pozostały po ścince pień znajdował się na głębokości 20 cm poniżej poziomu jezdni (dotyczy drzew rosnących w poboczu drogi) oraz 10 cm poniżej poziomu gruntu – dotyczy drzew rosnących na innym terenie pasa drogowego niż pobocze.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do:
• uprzątnięcia ściętych drzew i gałęzi,
• zakupu drewna pozyskanego z wycinki
• uporządkowania terenu.
b) cięcia pielęgnacyjno-redukcyjnych w koronach drzew przydrożnych w zakresie usunięcia posuszu, gałęzi ograniczających pionową skrajnię drogową, gałęzi nadłamanych, zasłaniających tablice i tarcze drogowego oznakowania pionowego i ograniczających widoczność po wewnętrznej stronie łuków poziomych w szacowanej ilości do 50 szt. oraz usunięciu zakrzewienia gęstego i krzaczastych form zadrzewienia liściastego, w szacowanej ilości do 500 m2, z jednoczesnym zrębkowaniem pozyskaniem masy drzewnej wraz z jej transportem poza teren pasa drogowego i utylizacją.
Zestawienie ilości drzew do cięć w koronach opisano w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) oraz zestawieniach zamieszczonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
Korony drzew powinny być cięte zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przy cięciach w koronach drzew do:
• usunięcia gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się między sobą,
• oraz usunięcia odrostów przy pniach drzew.
Ciecia gałęzi należy wykonać w ilości ograniczonej do niezbędnego minimum, a w przypadku konieczności silniejszego podcięcia gałęzi od strony jezdni (ponad 20 %) należy zrównoważyć masę od strony przeciwnej przez przeprowadzenie częściowego rozluźnienia pozostałej części korony.
c) cięć korygujących (po wiatrołomach) w koronach drzew przydrożnych w zakresie usunięcia gałęzi nadłamanych, w szacowanej ilości 25 szt. z jednoczesnym zrębkowaniem pozyskaniem masy drzewnej wraz z jej transportem poza teren pasa drogowego i utylizacją, a ponadto oczyszczenie terenu z wyłamanych gałęzi i konarów.
Zestawienie ilości drzew do cięć w koronach opisano w formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SIWZ) oraz zestawieniach zamieszczonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
Korony drzew powinny być cięte zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie przy cięciach w koronach drzew do:
• usunięcia gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się między sobą,
• usunięcia odrostów przy pniach drzew.

Zadanie 2 – obejmuje wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu rybnickiego oraz sporządzenie w trzech egzemplarzach operatu szacunkowego.

Zadanie 3 – obejmuje:
a) wykonanie cięć żywopłotów miękkich i twardych (z trzech stron) w szacowanej ilości 2000 m2 i przycięcia górnych części grup krzewów w szacowanej ilości 500m2 .
b) utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 924 i nr 925, na obszarze wysp centralnych rond na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja, Furgoła i Parkowej w Czerwionce- Leszczynach, ulic Żorskiej i Wyzwolenia w sołectwie Stanowice, ulicy Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice oraz wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach.
Zestawienie ilości żywopłotów i krzewów do cięć opisano w formularzach cenowych (Załącznik nr 2c do SIWZ) oraz zestawieniach znajdujących się z w załączniku nr 8 do SIWZ.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz odpowiednie „Specyfikacje techniczne” (Załączniki nr 9a-9d do SIWZ)


Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio:
a) Zadanie 1 – co najmniej 3 osoby w tym:
• 1 osoba posiadająca wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa lub uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – do nadzoru nad prowadzonymi robotami,
• 2 pilarzy w tym 1 z uprawnieniami do wykonywania prac na wysokości.
b) Zadanie 2 – co najmniej 1 osobę posiadającę wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa względnie rolnictwa oraz posiadającą uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
c) Zadanie 3 – co najmniej 2 osób w tym:
• 1 osobę posiadającą wykształcenie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, względnie rolnictwa lub uprawnienia w zakresie objęty przedmiotem zamówienia – do nadzoru nad tymi robotami,
• 1 osobę do wykonywania prac przy koszeniu (obsługa kosiarki mechanicznej), cięciu żywopłotów i krzewów (obsługa nożyc mechanicznych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się