Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego na zadanie 02-¬16-1.2-07 o nazwie zastawki na „Diable Bagno”, które realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

» Opis zapytania

1. Usługa szczegółowego monitoringu przyrodniczego na zadanie 02-¬16-1.2-07 o nazwie zastawki na „Diable Bagno”, które realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” będzie realizowana na terenie Nadleśnictwa Koszęcin, Miasto Lubliniec, obręb ewidencyjny Kokotek, nr dz. ewidencyjnej 83/1 w leśnictwie Piłka oddz. 195d, 196b, 196c, 196h gdzie w 2019 roku zostaną wybudowane zastawki (inwestycja planowana) - mapa z lokalizacją planowanej inwestycji wraz z obszarem oddziaływania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Usługę szczegółowego monitoringu przyrodniczego należy wykonać zgodnie z „Instrukcją do inwentaryzacji przyrodniczej przed realizacją inwestycji oraz do badań powtórnych po realizacji inwestycji realizowanej w ramach monitoringu szczegółowego w Projekcie pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Zakres prac do wykonania w ramach szczegółowego monitoringu przyrodniczego obejmuje trzy komponenty: komponent botaniczny, komponent batrachofaunistyczny, komponent ornitologiczny oraz został podzielony na 2 etapy:
3.1 Etap I - inwentaryzacja przyrodnicza stanu początkowego - inwentaryzacja przyrodnicza przed realizacją inwestycji ma na celu określenie stanu początkowego, by po realizacji inwestycji móc ocenić jej wpływ na siedlisko oraz występujące na danym obszarze zbiorowiska roślinne i zgrupowania zwierząt.
Etap inwentaryzacji obejmuje:
- wstępne oględziny terenu, przy zastosowaniu założeń rozdziału II ww. Instrukcji
- przeprowadzenie badań terenowych dla poszczególnych komponentów, przy zastosowaniu założeń dla poszczególnych komponentów opisanych w rozdziałach od III do V ww. Instrukcji ;
- sporządzenie opracowania inwentaryzacyjnego, składającego się z części ogólnej oraz charakterystyk dotyczących poszczególnych komponentów, przy zastosowaniu pkt. 1-5 (co powinno zawierać opracowanie inwentaryzacyjne) rozdziału I pkt. 1 ww. Instrukcji;3.2 Etap II - badania powtórne po realizacji inwestycji - przeprowadzenie dwukrotnych badań terenowych po zrealizowaniu inwestycji w terenie według założeń zastosowanych do inwentaryzacji stanu początkowego oraz sporządzenie opracowań podsumowujących dla poszczególnych komponentów.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowanie końcowe wyników prac terenowych zawierające:
- zbiorcze zestawienie wyników z trzech lat badań oraz nanieść na mapie zbiorczo wszystkie transekty i punkty nasłuchowe, w jakich prowadzone były badania. Wykonawca powinien też dokonać całościowej analizy wyników badań odnosząc wyniki uzyskane z poszczególnych badań porealizacyjnych do stanu początkowego przed realizacją inwestycji.
- syntetyczne wnioski odnośnie realizacji danego zadania i jego wpływu na poszczególne badane komponenty przyrodnicze danego obszaru (opis zmian, jakie zaszły na skutek realizacji inwestycji).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu wykonania Przedmiotu Umowy tzn. rezygnacji z wykonania jednego badania porealizacyjnego. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takim przypadku pomniejszone o wartość nie wykonanej części Przedmiotu Umowy, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4 Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W szczególności wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również jego wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych, o których mowa w § 7 wzoru umowy.
5 W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1¬3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6 Wykonawca przed złożeniem oferty może przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia miejsca wykonywania usługi oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna - po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Specjalistą Nadleśnictwa Koszęcin Panem Markiem Krakowskim tel. 607 551 200.
7 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy po podpisaniu umowy materiałów mapowych (potrzebnych warstw do wykonania zadania).
8 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Sobieskiego 1
Koszęcin 42-286
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
Sobieskiego 1
Koszęcin 42-286
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się