Sukcesywne dostawy ziemniaków i jabłek do Szkół Podstawowych i Przedszkola nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew

» Opis zapytania

1. Zobowiązuje się wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych ziemniaków i jabłek, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych – z zastrzeżeniem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa – powodowały obniżenie ponoszonych przez zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
2. Podane szacunkowe potrzeby są zbliżone ilościami do planowanych potrzeb. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w niniejszej specyfikacji, na warunkach w niej określonych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zamawianych ilości poszczególnych asortymentów w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
4. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (e-mailem lub faksem) potwierdzenia otrzymania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia – 24 godziny od godziny zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły
i przedszkole od poniedziałku do piątku
od 6.00 do 10.00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Czyżykowska 69, Tczew
od 6.00 do 10.00 na adres:
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Gdańska 2 oraz ul. Południowa 6, Tczew
od 6.00 do 08.00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wł. Jagiełły 8, Tczew
od 6.00-07.00 na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 5; ul. Westerplatte 18, Tczew
od 7.00-10.00 na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 7; ul. Stoczniowców 15a, Tczew
od 6.00-10.00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Armii Krajowej 70, Tczew
od 6.00-7.00 na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Marii Konopnickiej 11, Tczew
od 6.00-10.00 na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 11; ul. Saperska 12, Tczew
od 6.00-10.00 na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Topolowa 23, Tczew
od 6.00-10.00 na adres:
Przedszkole nr 8 ul. Jodłowa 6, Tczew

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw w innych godzinach niż określone wyżej.
6. Dostarczone ziemniaki winny być wytwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z dn. 27 września 2006r.) i podległymi jej aktami wykonawczymi. Towar musi być pełnowartościowy , wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami z zachowaniem dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) / dobrych praktyk higienicznych (GHP) oraz zasad systemu bezpieczeństwa żywności - systemu HACCP.
7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru.
8. Wykonawca dostarczy towar transportem własnym lub innego przewoźnika spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne.
9. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru, oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
10. Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Dostarczany asortyment musi spełniać wymagania Polskich Norm (PN) lub Polskich Norm zharmonizowanych z Normami Europejskimi (PN-EN) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
12. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w szkołach i przedszkolu, w oparciu o złożone zamówienie. Dostarczone produkty muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jego identyfikację bez konieczności naruszania opakowania (ilość, rodzaj)
13. Zrealizowanie zamówienia oznacza:
1. faktyczne dostarczenie zamówionego towaru,
2. dostarczenie w chwili dostawy faktury lub rachunku zgodnego z dostarczonym asortymentem według zamówienia.
14. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy, podczas oceny ilościowej zostaną stwierdzone uchybienia ilościowe dostarczonego asortymentu, Zamawiający ma prawo:
1. nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania dowodu zapłaty w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy droga faksową lub e- mailową,
2. przyjąć niższą od zamówionej ilość asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty w chwili dostawy drogą faksową lub e-mailowa,
3. w przypadku stwierdzenia nadwyżki dostarczanego asortymentu przyjąć tylko ilość zgodną ze złożonym zamówieniem i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty w chwili dostawy droga faksową lub e- mailową.
15. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy podczas oceny jakościowej zostaną stwierdzone uchybienia jakościowe Zamawiający ma prawo:
1.zobowiązać Wykonawcę do wymiany zakwestionowanego asortymentu w czasie 1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą e-mailowa lub faksową, a w razie nie spełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający ma prawo zakupić przedmiotowy asortyment u innego Wykonawcy, a kosztami zakupu obciążyć Wykonawcę.
2. nie przyjąć zakwestionowanego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania dowodu zapłaty w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy drogą faksowa lub e- mailowa.
16. O uchybieniach stwierdzonych w trakcie realizacji oraz o podjętej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony telefonicznie, w formie e- mailowej lub faksowej oraz pisemnie


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się