Rozbudowa ulicy Balladyny w Lublinie na odcinku od ul. T. Zana do ul. Wileńskiej

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok postojowych i chodników.
2. Wycinkę drzew i krzewów.
3. Opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.
5. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
6. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznych i teletechnicznych.
7. Wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni.
8. Ustawianie krawężników i obrzeży betonowych.
9. Wykonanie nawierzchni jezdni, zatok postojowych, zjazdów, chodników.
10. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
11. Roboty wykończeniowe.
12. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
13. Zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót.
14. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
15. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB.
16. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno–asfaltowej, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.
17. Wykonanie monitoringu budowanych, przebudowywanych i remontowanych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.
18. Uporządkowanie terenu przyległego.
19. Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się