Modernizacja stałej instalacji gaśniczej w piwnicy olejowej

» Opis zapytania

1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji stałej instalacji gaśniczej
w piwnicy olejowej linii technologicznej Contirod. Realizację przedmiotu dostawy podzielono na 3 etapy:
1.1. Etap I - wykonanie projektu, kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej wraz z przedmiarami
i kosztorysami, harmonogramem robót oraz decyzjami administracyjnymi- o ile będą wymagane
(włącznie z dziennikiem budowy).
1.2. Etap II - wykonanie modernizacji stałej instalacji gaśniczej w piwnicy olejowej na podstawie zatwierdzonego projektu oraz dokumentacji.
1.3. Etap III - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji, rozliczenie przedmiotu dostawy.

2. Realizacja Etapu I – obejmuje wykonanie projektu, kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej wraz
z przedmiarami i kosztorysami, harmonogramem robót oraz decyzjami administracyjnymi- o ile będą wymagane (włącznie z dziennikiem budowy). Prace projektowe należy wykonać na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, wytycznych Zamawiającego, aktualnych przepisów oraz zgodnie ze sztuką. Poniżej przedstawiono informacje oraz dane niezbędne do zaprojektowania:
2.1. W chwili obecnej za ochronę pożarową piwnicy smarowniczo-hydraulicznej odpowiada zabudowana w roku 1979 stała instalacja gaśnicza składająca się z 22 butli o łącznej pojemności 660kg CO2 wraz
z uruchamianym ręcznie mechanizmem zwalniającym oraz systemem rurociągów rozprowadzających, zakończonych dyszami wylotowymi.
2.2. W piwnicy znajdują się urządzenia smarownicze oraz hydrauliki linii walcowniczej. W skład urządzeń wchodzą zbiorniki olejów, silniki elektryczne, pompy, wymienniki ciepła, filtry oraz rurociągi łączące. Znaczne zagrożenie pożarowe występuje w związku z duża koncentracją olejów i smarów palnych na stosunkowo małej powierzchni.
2.3. Charakterystyka obiektu podlegającego ochronie ppoż:
• powierzchnia ok. 116,3m2,
• kubatura ok. 623m3,
• głębokość posadowienia piwnicy od 3,5m do 6,5m,
2.4. W skład obiektu wchodzą trzy pomieszczenia:
• piwnica przekładni 1,3,
• piwnica olejowa,
• piwnica hydrauliki siłowej.
2.5. Łączna ilość zmagazynowanych olejów wynosi ok. 17500L w 4 osobnych zbiornikach,
• 1 zbiornik ok. 2500L z olejem typu Hydrol HM 68,
• 1 zbiornik ok.6000L z olejem typu Transol SP460,
• 1 zbiornik ok.6000L z olejem typu Transol SP220,
• 1 zbiornik ok.3000L z olejem typu Transol SP220.
2.6. Należy zaprojektować system p,poż., który:
• zapewni maksymalną ochronę pożarową przy minimalnym stopniu obsługi,
• będzie posiadał układ przewietrzania pomieszczenia po użyciu środka gaśniczego, zabezpieczenie ogniowe przegród oraz system nadzoru przebywania w strefie gaszenia obsługi linii.
2.7. Nowy system stałej instalacji gaśniczej należy zintegrować z zaprojektowanym systemem nadzoru
i powiadamiania o pożarze Polon 6000.


3. Realizacja Etapu II – wykonanie modernizacji stałej instalacji gaśniczej w piwnicy olejowej obejmuje:
3.1. Zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz zawiadomienia zakończenia budowy.
3.2. Wykonanie modernizacji stałej instalacji gaśniczej w piwnicy olejowej linii Contirod na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz harmonogramu prac. Ponadto:
3.3. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie projektem oraz:
• obowiązującymi przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
• przepisami bhp, ochrony p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
• zaleceniami i uwagami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
• opracowanym przez Kierownika Budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest taka organizacja robót, aby zachować bezpieczne warunki pracy ludzi oraz nie zakłócić ciągłości pracy zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i zachowania ciągłości ruchu linii produkcyjnych.
3.5. Przy wykonaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do odbioru
i powszechnego stosowania w budownictwie.
3.6. Brak wyspecyfikowanych czynności do wykonania nie zwalnia Wykonawcy z rezygnacji wykonania prac i robót które były konieczne.
3.7. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania dostarcza Wykonawca.
3.8. Uzyskanie wszystkich decyzji umożliwiających użytkowanie.
3.9. Przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji.


4. Realizacja Etapu III - wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji, rozliczenie przedmiotu dostawy.

4.1. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy – po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej (edytowalnej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) na płycie CD-ROM.
4.2. Wykonana instrukcję obsługi i eksploatacji.
4.3. Odbiór techniczny należy zakończyć oświadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadającej właściwe uprawnienia o zgodności wykonania prac z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz dostarczeniem wymaganych dokumentów:
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
• karty gwarancyjne,
• wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne,
• dokumentacja powykonawcza,
• protokoły pomiarów,
• uzyskanie wszystkich decyzji umożliwiających użytkowanie,
• przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.05.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się