Dostawa ubrań strażackich

» Opis zapytania

Nazwa sprzętu( Jm.;Ilość szt):1 Buty specjalne gumowe para 36;2 Buty specjalne skórzane para 22;3 Buty koszarowe para 52;4 Koszulka letnia szt. 88;5 Koszulka zimowa szt. 88;6 Kamizelka KDR szt. 8;7 Pas strażacki szt. 40;8 Rękawice specjalne para 84;9 Kominiarka trudnopalna szt. 54;10 Sztormiak szt. 23;11 Ubranie strażackie koszarowe kpl. 65;12 Ubranie strażackie specjalne kpl. 70;
wymagania techniczno – jakościowe:
a) spełnienie parametrów techniczno – jakościowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1
b) W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych
w ramach porozumienia NATO -normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-2008, WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie
z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej -Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11. Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5. Kod kreskowy umieszczony na opakowaniu jednostkowym wyrobu powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org. Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.
c) rodzaj dokumentu potwierdzającego parametry techniczno - jakościowe
a wymaganego od Wykonawcy:
- aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydanej przez CNBOP w Józefowie
(dla poz.1,2,7,8,9,11,12).
– opis parametrów techniczno – jakościowych (dla poz.
8,10,11,12 wg. Wzoru załączonego do SIWZ - jako załącznik nr 3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ

2. Ogólne warunki dostawy:

a) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dostawy towaru określonego w umowie transportem na własny koszt i ryzyko (pojazdami zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) wraz
z rozładunkiem do magazynu RZI w Lublinie, ul. Wyścigowa 24/26,
20-425 Lublin.
b) O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie na nr 261 18 22 43 lub pisemnie na fax: 261 18 22 48.
c) Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez komisję Zamawiającego określający przedmiot dostawy, datę dostawy oraz stwierdzenie ewentualnych wad lub braków
w przedmiocie dostawy.
d) Zamawiający dokona sprawdzenia towaru w ciągu 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia wad powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy termin na ich usunięcie.
e) Protokół o którym mowa powyżej stwierdzający przyjęcie towaru bez wad
i usterek lub braków w przedmiocie dostawy, zostanie przesłany
do Wykonawcy celem podpisania. Podpisany przez Wykonawcę protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
f) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyroby o parametrach techniczno- jakościowych nie gorszych niż wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia do magazynu RZI, ul. Wyścigowa 24-26, 20-425 Lublin, w godz. 800-1400 . Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Okres rękojmi i gwarancji:
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się