Dostawa 32,5% roztworu mocznika technicznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od udzielenia zamówienia do 31.12.2019 r. 1000 ton 32,5% roztworu mocznika technicznego do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Dostawa węgla aktywnego pyłowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.:
niepodleganie wykluczeniu - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 76 1240 6292 1111 0010 6444 9198
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Dostawa mocznika technicznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłownia Rzeszów. - 17 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa mocznika technicznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłownia Rzeszów. :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
Termin wykonania zamówienia: od udzielenia zamówienia do 31.12.2019r.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych. Każda partia dostawy będzie poprzedzona odrębnym zamówieniem wystawionym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Zamówienia w ciągu 5 dni od otrzymania zamówienia, w ilości wskazanej w zamówieniu.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Renata Rzucidło
Telefon kontaktowy: 17 87 56 752

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się