ZAKUP WARZYW NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL

» Opis zapytania

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup warzyw świeżych, w tym między innymi: ziemniaki jadalne wczesne, buraki, marchew, cebula, fasola, pomidory, papryka, ogórki świeże i małosolne, kapusta, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, pietruszka nać, seler korzeniowy i naciowy, por, czosnek, botwinka, brokuły, cukinia, kalafior, kalarepa, pieczarki, koperek, szczypior, szparagi, szpinak, sałata; owoców świeżych, w tym: jabłka, czereśnie, truskawki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz. Towar powinien odpowiadać następującym wymogom:
Towar powinien odpowiadać następującym wymogom: Będzie on artykułem I klasy (jakości); Przy jego produkcji i obrocie zachowane będą zasady przewidziane w przepisach, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz przepisach wymienionych w rozdz. III ust. 5 SIWZ.
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę specjalistycznym transportem, zgodnie z ww. ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt własny. Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
Za wniesienie towaru do magazynu odpowiada Wykonawca.
Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego,
w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie i obowiązujące normy jakościowe na podstawie dostarczonych faktur. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę dostawy towaru przez firmę przewozową Wykonawca ustali z przewoźnikiem warunki przekazania i odbioru towaru do magazynu zgodnie z wymogami umowy. Pojazdy do przewozu żywności muszą spełniać wymagania systemu HACCP.
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania produktów zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą, co najmniej następujące dane: Nazwę produktu i rodzaj; Klasę jakościową; Masę netto; Datę produkcji, terminu przydatności do spożycia; Nazwę i adres producenta.
Produkty powinny być dostarczane w opakowaniach zbiorczych /np. opakowania z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością/, zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, specjalistycznym transportem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Częstotliwość i sposób realizacji dostaw: Dostawy będą realizowane sukcesywnie na każdorazowe zamówienie, składane przez Zamawiającego co najmniej 48 godzin przed datą dostawy, z możliwością dokonania korekty zamówienia na 24 godziny przed dostawą towaru; Zamówienia będą składane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, telefonicznie i potwierdzone faksem, faksem lub elektronicznie oraz będą zawierały: Nazwę i adres Wykonawcy; Nazwę i adres Zamawiającego; Numer i datę zamówienia; Asortyment i ilość.
Dostawa do Zamawiającego będzie się odbywała w godzinach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest:
Potwierdzać na kopiach zamówień przyjęcie zamówień do realizacji;
W szczególnych przypadkach przyjąć doraźne zamówienie, z pilnym trybem realizacji dostawy asortymentów, którymi dysponuje;
W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką działalności Zamawiającego (m.in. szkolenie poligonowe, szkolenie rezerw osobowych, osiąganie wyższych stanów gotowości bojowej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa) Wykonawca zagwarantuje dostawy, do siedziby Zamawiającego i miejsca szkoleń poligonowych na terenie całej Polski oraz zwiększenia częstotliwości dostaw.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych np. z restrukturyzacją sił zbrojnych lub Uczelni, Zamawiający może zmniejszyć ilości i częstotliwość dostaw w stosunku do wcześniej złożonych zamówień.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w zakładzie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza związana z przedmiotem zamówienia, wdrożonego i funkcjonującego sytemu HACCP - dotyczy wszystkich pomieszczeń, budynków, magazynów, przeznaczonych przez Wykonawcę do zabezpieczenia realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnego zaświadczenia właściwego organu, o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego i działającego sytemu HACCP, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych – jeżeli odrębne przepisy wymagają takiej decyzji (nie dotyczy rolników/ sadowników indywidualnych, prowadzących gospodarstwa specjalistyczne – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277); w takim przypadku Zamawiający żądać będzie każdorazowo przy realizacji dostaw złożenia stosownego oświadczenia rolnika/sadownika, że asortyment objęty dostawą w całości pochodzi z prowadzonego przez Wykonawcę gospodarstwa rolnego/sadowniczego)
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty dostarczone przez Wykonawcę (polisa OC delikt + kontrakt + produkt), na sumę ubezpieczenia odpowiednio: część 1 – 220 tys. zł, część 2 - 40 tys. zł. W przypadku realizacji przez Wykonawcę dwóch części zamówienia, warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie opłaconej polisy OC, o której mowa powyżej, na kwotę nie niższą niż suma kwot polis OC przewidzianych dla każdej części.
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia podstawowego możliwość jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji przedmiotu zamówienia (każdy asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w formularzu ofertowym. W takim zakresie odpowiednio może ulec modyfikacji wartość umowy; Zamawiający przewiduje również możliwość zwiększenia ilości jednej pozycji asortymentowej, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji zamówienia. Taka kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy.
Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym, w trakcie przyjmowania dostaw, przez Służbę Dyżurną Zamawiającego.
Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli poprzez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, przynajmniej raz w czasie trwania umowy, do wykonania na koszt Wykonawcy badań, w zakresie zgodności dostarczanych produktów z normami jakościowymi.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się