Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach, oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.
2. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych (także w lokalach w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miasta Radomia, w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Szczegółowy zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy, w „Wykazie podstawowych czynności w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii” stanowiącym jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ).
4. Przewidywany w przedmiarach robót zakres ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac (o 30% w stosunku do wskazanych ilości) czy też zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (nie ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania robót do bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Gwarancja:
1) na usługi napraw, konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych - 12 miesięcy,
2) na użyte materiały - zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.
6. Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. Zamawiający ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w których będą świadczone usługi:
a) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2018r. minus 15% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu
b) maksymalną ilość powierzchni do obsługi - w budynkach mieszkalnych – 70 000 m2 a w budynkach o innym przeznaczeniu – 19 600 m2..
7. Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń.
8. Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne.
9. Przez usuwanie awarii (prace awaryjne) Zamawiający rozumie czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii.
10. Czynności opisane w pkt 2 „Wykazu podstawowych czynności w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii” rozliczane będą w formie ryczałtu wyliczonego jako iloczyn sumy powierzchni lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz stawki jednostkowej za 1 m² zaoferowanej przez Wykonawcę w swojej ofercie.
11. Pozostałe czynności - opisane w pkt 1 „Wykazu podstawowych czynności w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii” rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym przez Wykonawcę a w przypadku wykonania prac nie ujętych w przedmiarze w kosztorysie ofertowym rozliczane będą na podstawie kosztorysów w oparciu o KNR i cenniki SEKOCENBUDU. Robocizna według stawek przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się