czyszczenie i impregnacja elewacji budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie elewacji oraz jej impregnacja w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie położonego przy ul. Młyńskiej 59 Zakres prac obejmuje:
1. Czyszczenie elewacji tynkowej z grzybów i glonów.
2. Umycie całej elewacji budynku.
3. Impregnacja elewacji grzybo i glonobójczymi preparatami
II. Wymiary budynku:

Długość: 36,78 m
Szerokość: 11,72 m
Budynek 3 kondygnacyjny – wysokość kondygnacji ok. 3,5 m
Od frontu na każdej kondygnacji ściana przeszklona o długości ok.18 m + sześć okien o szerokości 1,2 m
Od tyłu na każdej kondygnacji 11 okien o szerokości 1.2 m
Od szczytu z jednej i drugiej strony na każdej kondygnacji 1 okno o szerokości ok 1,5 m

Powierzchnia do czyszczenia ok. 580 m²

W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez zainteresowanego Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie.
III. Zakres prac towarzyszących i tymczasowych:
a. wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż., z uwzględnieniem, iż prace prowadzone będą na terenie czynnych obiektów;
b. wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót,
c. zapewnienie kontenerów/wuko do odbioru odpadów; po zakończeniu prac doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu

IV. Jako ofertę należy przedstawić cenę ryczałtową brutto wykonania przedmiotowego zlecenia oraz wskazać metodę mycia tynku.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy winien Harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

V. Należy wziąć pod uwagę fakt, że prace mogą być wykonywane w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Prace należy wykonywać według obowiązujących wytycznych zawartych w normach, poradnikach i zarządzeniach. Prace powinien realizować Wykonawca posiadający uprawnienia oraz doświadczenie w usługach odpowiadających zakresowi prac.
Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadać certyfikat zgodności i oznakowanie „CE” lub „B”.

VI. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty remontowe objęte umową na okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

VII. Termin zakończenia prac: 30 czerwca 2018r.

VIII. Termin składania ofert – 07 maja 2018r.

IX. Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

X. Ofertę należy dostarczyć:
pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@augustow.sr.gov.pl
pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Augustowie, ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
lub osobiście do biura podawczego Sądu.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 87 643 84 52.

XI. Sąd Rejonowy w Augustowie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się