„Wykonanie wraz z przekazaniem do użytkowania 5 sztuk Tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego w Legnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1.1. Wykonanie wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i przekazaniem do użytkowania 5 sztuk Tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego w Legnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”, w tym między innymi:
1. wbudowanie 5 szt. Tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją dla każdej z Tablic: projektem budowlano-wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami jako materiałem pomocniczym załączonymi do SIWZ, projektem odbudowy nawierzchni, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej,
2. wykonanie linii kablowych niskiego napięcia zasilających ww. tablice,
3. wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową i przyłącza do sieci LEGMAN,
4. odtworzenie nawierzchni,
5. przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
6. uruchomienie tablic w systemie,
7. szkolenia z eksploatacji i konfiguracji tablic DIP.
8. Wykonawca przeprowadzi dwa szkolenia dla dwóch pracowników Zamawiającego:
- jedno z zakresu konserwacji i eksploatacji tablic DIP - szkolenie pracowników serwisu
- drugie z zakresu konfiguracji, programowania i integracji tablic z systemem informacji pasażerskiej ZSZRiTP. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie laboratorium, podczas którego pracownik zamawiającego, samodzielnie doda i skonfiguruje tablicę DIP do systemu informacji przystankowej.
Szkolenia zostaną potwierdzone certyfikatem ukończenia. Wykonawca dostarczy film z przebiegu każdego szkolenia.
1.2. Wymagania związane z integracją tablic DIP ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (dalej ZSZRiTP.).
Wymagana jest pełna integracja i współpraca w zakresie urządzeń systemowych Zamawiającego. Dostarczone urządzenia muszą prawidło współpracować z posiadaną przez Zamawiającego i Operatora infrastrukturą oraz pozwalać na włączanie dalszych elementów. Zamawiający użytkuje obecnie urządzenia systemowe i oprogramowanie Taran/MUNICOM firmy R&G Plus z Mielca, która posiada prawa autorskie do wdrożonego w tym zakresie rozwiązania. Autobusy komunikacji miejskiej (w ilości 64 szt.) są wyposażone w sterowniki, kasowniki, tablice informacyjne oraz inne urządzenia firmy R&G Plus z Mielca.
Oferta Wykonawcy nie może wymuszać/spowodować wymiany dotychczas używanych urządzeń na inne oraz rozwiązań zwiększających ilość składowych urządzeń systemowych przeznaczonych do zabudowy w autobusach. Nie może również wymuszać zmiany/wymiany oprogramowania podsystemu informacji pasażerskiej i systemów powiązanych w ramach ZSZRiTP. Prace budowlane, montażowe, wdrożeniowe i integracyjne nowych tablic nie mogą naruszać gwarancji ZSZRiTP, należy przeprowadzić je w uzgodnieniu z Wydziałem IT, ZDM, MPK i ww. Wykonawcą ZSZRiTP.
Kontakty:
- Wydział IT Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 218, tel. 76 7212147,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ul. Domejki 2, Legnica, tel. 76 7223400, email mpk@mpk.legnica.pl
-Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 76 852-34-83, zdm@zdm.legnica.eu
- Wykonawca ZSZRiTP (lider konsorcjum) IS sp. z o .o. service@integratedsolutions.pl
1.3 System- wykonanie zgodnie z „Wytycznymi dla projektantów i wykonawców miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy” – link http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf
1.4. Wymagania dodatkowe: bezpłatne (w okresie eksploatacji) i bezterminowe licencje na oprogramowanie.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, patentów czy pochodzenia - produkty można zastąpić równoważnymi, bowiem należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, patenty czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane/wymagane przez Zamawiającego.
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań technicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się