Przygotowanie do eksploatacji kotłowni gazowych do pracy w sezonie letnim.

» Opis zapytania

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na usługę związaną z przygotowaniem do eksploatacji kotłowni gazowej do pracy w sezonie letnim kotłowni gazowych na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trybie zapytania ofertowego.
W załączeniu – wykaz kotłowni gazowych ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ).
Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, oferent który złożył najniższą cenowo ofertę na Platformie Zakupowej powinien zamawiającemu dostarczyć w wersji papierowej ofertę z podaną ceną netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej, REGON, numer rachunku bankowego oraz podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty.
Wykonanie powyższej usługi powinna wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Kryterium oceny ofert – 100% cena.
Okres związana oferta – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Forma płatności – przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
Na oferty oczekujemy do dnia – 25.04.2018 r. do godziny 10.00.
Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.05.2018 r.
Do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający upoważnia pana Emiliana Grzeszczyka tel. nr 62 724 33 49, w godzinach: 8.00-14.00, adres poczty elektronicznej: emilian.grzeszczyk@plk-sa.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.