Roboty konserwacyjne strzelnicy garnizonowej typ B w Złocieńcu - znak postępowania 275/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty konserwacyjne strzelnicy garnizonowej typ B w Złocieńcu.
Terenem wykonywania robót konserwacyjnych jest teren strzelnicy garnizonowej usytuowany w kompleksie wojskowym w Złocieńcu.
W trakcie prowadzenia prac remontowych należy uwzględnić ręczny transport materiałów budowlanych do montażu i z demontażu. Transport materiałów do montażu i z demontażu nie może w żaden sposób blokować ruchu wewnątrz strzelnicy. Materiał należy dowozić sukcesywnie w miarę potrzeb.
Inwestor zapewni na okres prac remontowych i wskaże punkt poboru energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania szafki elektrycznej z licznikiem pomiaru zużycia energii elektrycznej Po wykonaniu rzeczowego zadania inwestor wystawi fakturę wykonawcy za zużyte media zgodnie z obowiązującymi cenami.
Konserwacji podlegają następujące elementy strzelnicy:
- konserwacji przesłon strzeleckich osłon nr 1 i 2 na strzelnicy typu „B”,
- konserwacja zabezpieczeń strefy strzelań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
- Załączniku nr 2 – przedmiar;
- Załączniku nr 3 – rysunki.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zestawienia robót stanowiące załączniki do SIWZ i przeprowadzoną wizję lokalną podczas zebrania Wykonawców na przyszłym terenie wykonywania prac. Zestawienie robót i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zamawiający może zażądać przedstawienia kosztorysu ofertowego lub dokumentu równoważnego, który stanowił podstawę do sporządzenia wyceny na każdym etapie realizacji zamówienia.

3. Zamawiający informuje, że odbędzie się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.
Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu:
24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Złocieńcu (Grupa Zabezpieczenia Złocieniec) - informacja biuro przepustek w Złocieńcu.
W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną:
- p. Jan NOCEŃ – tel. 261 465 723
Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPzp.
Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.
4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę min. 5 pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108), zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych (roboty budowlane), będących przedmiotem zamówienia.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. Zasady zatrudnienia, kontroli i naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy o roboty budowlane stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.05.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się