Przebudowa stacji paliw w m. Racibórz

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie pełnobranżowej Dokumentacji Projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
2) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;
3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) wykonanie robót budowlanych;
5) pełnienie nadzoru autorskiego;
6) wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Urzędu Dozoru Technicznego i Urzędu Miar;
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w m. Racibórz”, na terenie kompleksu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Dąbrowskiego 2 w Raciborzu – działka o nr ew. 3862/193. Celem inwestycji jest dostosowanie Oddziałowej Stacji Paliw do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853). Realizacja zamówienia rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wymiana istniejących podziemnych zbiorników paliwowych na nowe, przebudowa istniejącej magistrali przesyłowej i zlewowej paliwa wraz z wymianą dystrybutorów paliwa oraz montaż systemów wskazanych w § 97 ww. Rozporządzenia. Dopełnieniem prac będzie wykonanie specjalistycznej nawierzchni, wyprofilowanej w sposób umożliwiający skierowanie zanieczyszczonych ścieków deszczowych do urządzenia separującego, przebudowa wiaty nad dystrybutorem oraz zagospodarowanie terenu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1) wykonanie badań geologicznych warunków posadowienia oraz badań gruntu pod kątem ich zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi,
2) przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i użytkowania zamontowanych systemów i instalacji,
3) sporządzenie instrukcji zabezpieczenia przeciwwybuchowego stacji paliw,
4) zawiadomienie o zakończeniu robót i/lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się