Okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych), zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w budynkach będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, o łącznej powierzchni użytkowej 386.628,64 m2, w podziale na 8 części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych), zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., w budynkach będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, o łącznej powierzchni użytkowej 386.628,64 m2, w podziale na 8 części.
Przeglądy należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem kontroli oraz konspektem przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych.
W razie stwierdzenia zagrożenia dla życia ludzi, przedstawiciel Wykonawcy winien w terminie 48 godz. przekazać wskazanemu w umowie Inspektorowi nadzoru z ramienia ZBK oraz zarządcy (na adres email: zbk@zbk.krakow.pl) protokół zawierający zalecenia do niezwłocznego wykonania w celu usunięcia zagrożenia.
Z przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych winien być sporządzony protokół (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy) wraz z uwagami i zaleceniami pokontrolnymi dla każdego budynku.
Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania ilości palenisk węglowych, trzonów kuchennych oraz innych pieców, tj. typu „koza”, kominków w każdym lokalu mieszkalnym/użytkowym mieszczącym się w budynkach ujętych w wykazie budynków. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania tabeli stanowiącej trzecią stronę protokołu okresowej kontroli przewodów kominowych.
Do każdej części zamówienia należy wykonać zbiorcze zestawienie adresowe ilości przewodów kominowych (spalinowych, wentylacyjnych, dymowych) w wersji papierowej oraz elektronicznej.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednakże – na podstawie art. 36 ust 2 pkt 15 Ustawy – nie więcej niż na 3 części zamówienia przez jednego Wykonawcę.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż 3 oferty częściowe, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1 – Rejon: Przychodnie, Forty – powierzchnia użytkowa 81.107,75 m2, 24 szt. kotłowni
Część 2 – Rejon: BOM 1 Rynek Kleparski 4 – powierzchnia użytkowa 61.929,96 m2,
Część 3 – Rejon: BOM 2 Królewska 25 – powierzchnia użytkowa 23.470,53 m2, 3 szt. kotłowni
Część 4 – Rejon: BOM 3 Zamoyskiego 3 – powierzchnia użytkowa 93.991,41 m2, 10 szt. kotłowni
Część 5 – Rejon: BOM 4 Urocze 18 – powierzchnia użytkowa 24.090,86 m2,
Część 6 – Rejon: BOM 5 Na Stoku 1 – powierzchnia użytkowa 30.809,00 m2, 2 szt. kotłowni
Część 7 – Rejon: BOM 6 Plac na Groblach 7 – powierzchnia użytkowa 61.094,15 m2, 10 szt. kotłowni
Część 8 – Rejon: zadania zlecone – powierzchnia użytkowa 10.134,98 m2, 1 szt. kotłowni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się